SHAHADA YA IMAM MOHAMMAD TAQI AL-JAWAD (AS)

kazmain

Waislamu duniani kote na wapenzi wa Nyumba tukufu ya Mtume (saw) siku ya leo wanaingia katika maombolezo ya kifo cha Mjukuu wa Mtume na Imamu wa Tisa (9) aliyefariki Shahidi Tarehe 29th Dhulqa’ada  akiwa na umri wa miaka 25 kwa kuwekewa sumu na khalifa (Mfalme) wa zama zake.

JINA: Muhammad bin Ali (a.s.)

MAMA: Sakina

KUNIYA (PATRONYMIC): Abu ‘Abdillah

WASIFU (TITLE): Al Jawad

KUZALIWA: Alizaliwa Madina 195 A.H.

SHAHADA: Alifariki kwa kuwekewa Sumu huko Baghdad mwaka 20 A.H. na kuzikwa karibu na babu yake hapo Kazimiyyah in Iraq.
Mtume Muhammad (saww) anasema:

“Baba yangu awe ni kafara kwa Mama yake Imamu wa 9,mwanamke ambaye ni Twahara na Mnubi mweusi.”
Historia yake

Imam Musa Alkadhim (s.a) alimwambia mmoja wa wafuasi wake kuwa mkwewe (Sabika) atakuwa mmoja ya wanawake wachamungu na wamfikishie salamu zake. Anatokana na kabila moja sawa na kabila la mke wa Mtume, Sayyida Mariam Kibtiya ambaye alimzalia mtume mtoto wa kiume Ibrahim (Aliyefariki akiwa mdogo)
Imam Muhammad Taqi (s.a) alizaliwa wakati baba yake akiwa na Umri wa Miaka 45. Mpaka wakati huo imam alikuwa akishutumiwa kuwa hana mtoto. Wakati Imam wa Tisa (9) alipozaliwa, aliyekua kaka yake Imam Ridha (a.s) alikasirika  kwa kuwa alijua atakosa kurithi Mali za Imam na kwa wivu wake akaanza kusambaza uzushi kuwa Imam Ridha (a.s) sio baba wa Mtoto. Lakini hatimaye alishushuliwa na wataalamu wa Uzazi na ukoo.

UTOTO WAKE

Imam wa Jawaad (imam wa Tisa (9)) akiwa na Miaka mitano (5) baba yake alipata wito wa kwenda Tusi akiitwa na mtawala wa wakati huo Maamun Rashid ili akawe “Mteule Mkuu”. Wakati Imam Ridha (a.s) akiondoka alimuona mwanawe mdogo akiweka mchanga katika nywele zake. Akamuuliza kwanini anafanya hivyo na Imam mtoto akamjibu kuwa hivi ndivyo afanyavyo Yatima.

WADHIFA WAKE, MAISHA NA KAZI ZAKE:

Alikuja kuwa Imam akiwa na umri wa Miaka Tisa (9). Mtawala Maamun kwa kujua kuwa Watawala wengine waliomtangulia waliwanyanysa Maimamu na hivyo mipango yao kuharibika na wao kuangamia, Maamuni akaona ni fursa yake kumlaghai na kumhonga Imam. Akajaribu kumfanya Imamu wa Nane (8) kuwa Mteule wake mkuu pamoja na kumrundikia Vyeo, na utajiri lakini hata hivyo hakufanikiwa.

Kwa zama za Imam wa Tisa (9) akaamua kutumia mamlaka yake na utajiri wake, wakati Imam angali kijana mdogo kabisa akidhani angefanikiwa kumshawishi. Lengo lake kuu ilikuwa ni kuhakikisha anamuozesha binti yake Ummul Fazl kwa Imamu wa Tisa kwani alijua kuwa Imamu wa Kumi na Mbili (12) (Ambaye alikuwa akijua atakapokuja ataleta Amani duniani) atatokana na kizazi cha Imamu wa Tisa, wakati wote huo maamun alikuwa angali akiendelea kuwanyanyasa na kuwakandamiza familia na wafuasi wa Ahlulbayt.

Maamun akaamua kumuita Imam huyu kijana kwenda Baghdad akitokea Madina na akampa binti yake. Kitendo hiki kiliwaudhi ukoo wake wa Abbasiya. Ili kuwathibitishia utukufu wa Imam hata alipokuwa na umri mdogo akaandaa mkutano kati ya imam na Mwanazuoni mkubwa kabisa wa zama hizo Yahya bin Athkam. Ulikuwa ni mkutano mkubwa sana ulihudhuriwa na wanazuoni wengine takriban 900.  Mwanazuoni Yahya alianza kwa kumuuliza Imam maswali:

Ni ipi fidia (Kafara) kwa mtu aliye katika Ihram ambaye aliwinda na Kuua windo lake?

Imam akamjibu kuwa swali hilo lina maelezo mengine mengi yanayohitajika kabla ya kulijibu:

 • Je huyo mwenye Ihram, aliwinda ndani ya eneo la Haram au nje yake?
 • Je huyo mwenye Ihram, alikuwa anajua Sharia ya dini au hajui?
 • Je huyo mwenye Ihram, aliwinda kwa Makusudi au Bahati mbaya?
 • Je huyo mwenye Ihram, windo hilo lilikuwa la kwanza au lilikuwa miongoni mwa malindo mengi aliyofanya?
 • Je huyo mwenye Ihram, alikuwa Mtumwa au Mtu huru?
 • Je huyo mwenye Ihram, aliwinda Mnyama au Ndege?
 • Je huyo mwenye Ihram, windo lake lilikuwa la Kiumbe mkuwa au Mtoto
 • Je huyo mwenye Ihram, alifanya windo hilo Mchana au Usiku?
 • Je huyo mwenye Ihram, aliwinda alikuwa ameshabalegh au bado?
 • Je huyo mwenye Ihram, baada ya windo hilo alitubu au hakutubu?
 • Je huyo mwenye Ihram, Ihram hiyo ilikuwa ya Hijja au Umra?

Yahya alistaajabu sana. Aliinamisha uso wake chini akiinama na kuanza kutokwa na jasho.

Maamun akamtaka Imamu kulijibu swali hilo na vipengele vyake, Imam akajibu ipasavyo,  kisha akamtaka Imamu na yeye amuulize Yahya Swali, Imam akafanya hivyo lakini Yahya hakuweza kujibu.

Hapo ndipo Ukoo wa Abbasiya wakakubali kushindwa na Maamuni akachukua fursa hiyo kumtoa Binti yake na kumpa Imam. Imam (AS) akaisoma mwenyewe Ndoa yake kwa Khutuba ambayo leo ndio Maarufu inayotumika, kwa Mahari ya Dirham 500. Imam akaaandika barua kwa Maamun kuwa kama nyongeza pia Imam atampa Ummul Fazl Mahari ya Utajiri wa dunia nyingine (Akhera). Haya yalikuwa ni kwa mtindo wa Dua  kumi (10)* za kutekeleza haja yoyote na hiyo ndio sababu ya Jina lake Al-Jawad (aliye mkarimu).

*Dua hii inapatikana katika kitabu cha dua cha Mafatihul Jinaan (Uk. 447)

Imam aliishi kwa Mwaka mmoja hapo Baghdad pamoja na Ummul Fazl, alikuwa Mwanamke Mtukufu sana kwa Imamu. Alipokuja kugundua kuwa Imam alikuwa ana mke mwingine (Kutoka uzao wa Ammar bin Yasir) na pia tayari walikuwa na watoto, alipatwa na Wivu mkubwa na hasira akijua kuwa mtego wa baba yake umevurugika.

Akaenda kumshitakia kwa baba yake, ambaye na yeye alitambua kuwa mpango wake wa kumuingiza Imamu katika ukoo wake umeshavurugika, alighadhabika sana na kwa hasira alianza kunywa pombe kwa wingi sana na kisha akaenda nyumbani kwa Imam wa (9) na kumshambulia Imam kwa upanga. Ummul Fazl na watumishi wote walishuhudia shambulio hilo na kutokana na ukubwa wake walijua kuwa Imam amekufa.

Maamun alipoamka alifajiri ya siku iliyofuata akijua athari ya shambulizi lake akaanza kufikiria namna ya kuuzika mwili wa Imam, ghafla akamuona Imam akiwa salama kabisa na mwenye Siha nzuri pasina mkwaruzo hata chembe. Alichanganyikiwa na akamuuliza Imam kulikoni? Imamu akamuonyesha Hirzi (Ngao) iliyokuwa na jina “Hirzi Jawad” Imamu akamwambia Maamun Hirzi hiyo amepewa kutoka kwa Bibi yake Bi Fatma Zahraa (AS), Hirzi hiyo humkinga anayeivaa na kila kitu kasoro Malaika wa mauti Maamuni akamuomba imam ampe naye akampa.

Maamuni akaingiwa na woga na akaanza kujaribu mbinu nyingine. Akawa anajaribu kumrubuni Imam kwa kumpelekea Wanawake warembo na Wanamuziki. Alipoona hakuna anachofanikiwa akamruhusu Imam arejee nyumbani kwao Madina.

Imamu akaamua kutumia muda wake kuandaa kitabu cha Fiqhi na mapokeo (Taqleed na Ijtihaad) akimuandalia Imamu wa Kumi na Mbili (12) kwa kuwa alikuwa akijua kuwa Imam wa 10 na 11 watatumia muda wao wote wa maisha ndani ya Magereza ya watawala wa zama zao. Pia alikuwa akiwaandaa watu wa Madina kwa kuwafundisha Uislamu wa Asili na wa kweli, pia akijua huo ndio utakuwa wakati wao wa mwisho na itawachukua Miaka mingi ijayo wakaazi wa Madina kupokea mafundisho na muongozo moja kwa moja kutoka kwa Imamu.

Maamuni alifariki mwaka 218 A.H.  na alirithiwa ufalme wake na kaka yake Muutasim Billah. Huyu yeye alitangaza wazi wazi na hadharani kuwa mashia wote sio waislamu na akasema inapaswa watu wawaue  na kuwachinja na kuharibu mali zote zinazomilikiwa na Mashia.

Ummul Fazl wakati huo akahamishia Malalamiko yake kwa Mjomba wake ambaye alikuwa akimuonea huruma sana. Ndipo Muutasim akamuru Imamu aende Baghdad. Huko akamtaka Imam atoe Fatwa juu ya adhabu ya Mtu aliyeiba. Imam akasema kuwa Vidole tu ndio vikatwe kwani kiganja ni cha Mwenyezi mungu Imam (a.s) akasema Katika  Qur’an – Kiganja ndicho kiungo cha wajibu kugusa Ardhi wakati wa Sujudi) Fatwa hii ya Imamu ilikuwa ni tofauti kabisa na za wanazuoni wengine na iliimarisha sana nafasi ya Mashia.  Na ilipelekea wanazuoni wengine pia kumlalamika kwa Muutasim.

WAKE ZAKE NA WATOTO WAKE

Mke wa Imam al-Jawad alikuwa Umm al-Fadhl, binti wa mfalme Maamun. Hakuzaa nae hata mtoto mmoja. Imam Muhammad al-Taqi (as) alikuwa na mke mwingine akiitwa Samana Maghribiyya. Imeelezwa Imamu alikuwa na watoto wa kiume wanne na wa kike wanne:

 1. Abu al-Hasan Imam ‘Ali al-Naqi (Hadi) (as)
 2. Abu Ahmad Musa Mubarqa‘
 3. Abu Ahmad Husayn
 4. Abu Musa ‘Imran
 5. Fatimah
 6. Khadija
 7. Umm Kulthum
 8. Hakima

KIFO NA MAZIKO YAKE

Kutokana na fitina iliyokuwa ikifanywa na wanazuoni na Ummul Fazl kwa pamoja , Muutassim akaagiza Sumu ambayo Ummul Fazl alimtegea Imamu katika kinywaji na kumpa akanywa. Imamu akafariki Shahidi Tarehe 29th Dhulqa’ada  akiwa na Umri wa Miaka 25 na kuzikwa karibu kabisa na Kaburi la Babu yake huko Kadhimain. Mwanawe Imam wa kumi (10), Imam Hadi (AS) ndiye aliyemzika.

MUHTASARI WA KAZI ZAKE

Ni  yeye aaliyendaa na kuandika vitabu vya Rejea vya Fiqh (Masail) vya Ijtihad na Taqlidi ambavyo vilikuwa vitabu muhimu kwa ajili ya kuwaanda waumini kwa tukio la Ghaiba (Kificho) cha Imamu wa Kumi na Mbili (12).

 

About Asadiq Media

Media for publicise the message of Wilaya under Imam Swadiq

Posted on September 2, 2016, in Habari na Matukio, Matukio and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: