Hili ndilo Tukio la Ghadir

 

Kipindi cha tukio: Hijja ya Mwisho ya Matume

Miaka kumi baada ya Kuhama (hijrah), Mtume wa Allah [amani na baraka juu yake na kizazi chake] aliamuru wafuasi wake wa karibu kuwaita watu wote katika maeneo tofauti ili kujiunga nae katika Hijja yake ya mwisho. Katika safari hii aliwafundisha jinsi ya kutekeleza ibada ya Hijja kwa nidhamu na utaratibu sahihi.

Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Waislamu wengi kiasi hicho kukusanyika mahali pamoja mbele ya kiongozi wao, Mtume wa Mwenyezi Mungu. Njiani akielekea Makka, zaidi ya watu elfu sabini (70,000) walimfuata Mtukufu Mtume (saw). Ilipofika Siku ya nne ya Dhu’l-Hijjah Waislam zaidi ya laki moja (100,000) walikuwa wameingia mji wa Makkah.

Tarehe ya Tukio:

Tarehe ya tukio hili ilikuwa 18 ya Dhu’l-Hijjah ya mwaka 10 AH (10 Machi 632 CE).

Eneo la Tukio

Baada ya kumaliza Hijja yake ya mwisho (Hajjatul-Wada ‘), Mtume (saww) alikuwa akiondoka mji wa Makka kuelekea Madina, ambapo yeye na umati wa watu walifika mahali panaitwa Ghadir Khumm (karibu na al-Juhfah leo). Ilikuwa ni mahali hapo njia panda ambapo watu kutoka mikoa mbalimbali walikuwa wakiagana kabla ya kila mmoja kuchukua njia tofauti kuelekea majumbani mwao.

Aya iliyolazimu tukio la Ghadir

Quraa (5:67)

Wakiwa katika eneo hilo la Ghadir Khumm aya ifuatayo ilishuka

“Ewe Mtume! Fikisha uliyo teremshiwa kutoka kwa Mola wako Mlezi. Na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake. Na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu….” (Qur’an 5:67)

Sentensi ya mwisho katika aya hiyo hapo juu inaonyesha kuwa Mtume (saww) alikuwa akizingatia majibu ya watu wake watakayomjibu endapo atautoa ujumbe huo lakini Mwenyezi Mungu anamwambia asifadhaike, kwa kuwa atamlinda Mtume wake kutokana na watu.

Hotuba ya Mtume siku ya Ghadir

Baada ya kupokea aya hiyo, Mtume (saww) alisimama mahali hapo (Bwawa la Khumm) wakati huo kulikuwa na joto kali sana. Kisha akawatuma watu wawaite waliotangulia mbele kurudi nyuma, na kusubiri mpaka walio nyuma wote, wakafika na kukusanyika. Alimuamuru Salman [r.a] kutumia miamba na matandiko ya Ngamia kuandaa jukwaa (minbar) ili aweze kutangaza. Ilikuwa karibu wakati wa mchana Mwanzo wa msimu wa Maanguko (Fall), na kwa sababu ya joto kali katika bonde hilo, watu walikuwa wamesokota vilemba vyao kwenye miguu na mikono yao, na walikuwa wameketi karibu na mimbari, kwenye miamba iliyokuwa na joto kali.

Siku hii Mtume wa Allah (saww) alitumia saa takriban tano mahali hapo; saa tatu ambazo alikuwa kwenye mimbari. Alisoma zaidi ya aya mia moja kutoka katika Qur’ani tukufu, na kwa mara sabini na tatu aliwakumbusha na kuwaonya watu wa matendo yao na akhera yao. Kisha akatoa hotuba ndefu.

Ifuatayo ni sehemu ya hotuba yake ambayo imesimuliwa kwa kiasi kikubwa na wanazuoni wa kisunni:

Hadithi ya Vizito viwili vitakatifu (thaqalayn)

Mtume wa Allah (saww) alisema:

“….Inaonekana wakati umewadia wa mimi kuitwa (na Mwenyezi Mungu) na hakika nitajibu wito huo. Ninawachieni vitu viwili vya thamani na kama mtakamatana navyo vyote viwili, hamtaweza kupotea baada yangu, navyo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na Watu wa nyumba yangu, yaani, Ahlul Bayt wangu. Viwili hivyo havitatengana mpaka vije kwangu peponi.”

[Rejea: Hadith al-Thaqalayn: Utafiti wa Usahihi wake]

Kutambuliwa na kukiri mamlaka yake

Kisha mtume wa Mwenyezi mungu akaendelea: “Je, mimi sina haki zaidi juu ya waumini kuliko haki walizonazo juu yao wenyewe?”Waislamu walijibu wote kwa pamoja”Ndiyo bila shaka, Ewe ‘Mtume wa Mungu”

Tamko la mtume kumteua Mrithi wake

Kisha ikafuatiwa na sentensi muhimu iliyobainisha wazi wazi uteuzi wa Ali kuwa kiongozi wa Ummah wa Kiislamu. Mtukufu Mtume (saww) aliunyanyua juu mkono wa Ali bin Abi Talib a.s na kusema: “Kwa yeyote ambaye mimi ni Kiongozi wake (mawla), basi Ali ni Kiongozi wake (mawla).”

[Katika maelezo mengine neno lilitumiwa lilikuwa ni Wali badala ya mawla – kwa maana hiyo hiyo)

Kisha Mtume akaendelea;

“Eeh ‘Mwenyezi Mungu, wapende wale wanaompenda, na wachukie wale wanaomchukia.”].

Hizi ndio sehemu muhimu za hotuba ya Mtume. Pia kuna matoleo ya kina zaidi ya hutoba hii muhimu ya mtume ambayo yameandikwa na wanazuoni wengi wa kisunni.

Kushuka kwa Aya ya 5:3

Mara baada ya Mtume [saw] kumaliza maneno yake, aya ifuatayo ya Qur’ani ilishuka:

.. “Leo nimekukamiliishieni Dini yenu, na nimekutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni uislamu uwe ndiyo Dini. (5:3)

Aya hiyo hapo juu inaonyesha wazi kwamba Uislam bila kufuta suala la uongozi baada ya Mtume (saww) haujakamilika, na kukamilika kwa dini ni baada ya kutangazwa kwa mrithi wa Mtukufu Mtume.

Mshairi Hassan B. Thabit

Mara baada ya hotuba ya Mtume, Hassan b. Thabit, Sahaba na mshairi wa Mtume wa Allah (sw), aliomba ruhusa kwa mtume ya kutunga mistari michache ya mashairi kuhusu Imam Ali kwa ajili ya wasikilizaji. Mtume alisema: “Sema kwa baraka za Allah”.

Hassan alisimama akasema: “Enyi watu wa wa kabila la Quraishi.” Nilifuata kwa maneno yangu yale yaliyotangulia na kushuhudiwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu, kisha akaandika aya zifuatazo katika shairi lake:

Aliwaita siku ya Ghadir Mtume wao

Huko Khumm Sikilizeni (zingatieni) ujumbe wa Mtume (mawlakum wa waliyyukum)”

Akasema; Ni nani Muongozaji na kiongozi wenu? (mawlakum wa waliyyukum)”

Wakasema, na hakukuwa na wasiwasi juu ya hilo

Mola wako ndio Muongozaji wetu na wewe ndiye kiongozi wetu

Na hutopati  baina yetu kwenye hilo upinzani wowote

Akamwambi; Simama Ewe Ali kwa hakika nina furaha kutangaza wewe ni Imam na Kiongozi baada yangu (min ba’di imam(an) wa hadiy(an)),

Kwa hiyo yule ambaye nilikuwa mimi ni kiongozi wake, Basi huyu ndiye kiongozi wake

Basi shirikianeni nae katika Ukweli na Muwe wafuasi wake”

Kisha akamuombea dua: Mwenyezi Mungu kuwa rafiki na Muongozaji kwa wafuasi wake na kuwa Adui kwa wanaomfanya Adui Ali

Kiapo cha Utii21430462_1275216705921655_2151488920147441183_n

Baada ya hotuba yake, Mtume wa Allah (saww) aliwataka kila mtu kutoa kiapo cha utii kwa Ali na kumpongeza. Miongoni mwa wale waliofanya hivyo alikuwa Umar b. al-Khattab, ambaye alisema:

“Nimefanya hongera sana Ibn Abi Talib! Leo umekuwwa Kiongozi (mawla) wa wanaume na wanawake wote wanaoamini.”

Idadi ya maswahaba waliokuwepo Ghadir Khum

Mwenyezi Mungu aliamuru Mtume wake kuwajulisha watu wa tukio hili wakati wa watu wakiwa wengi wamezidi laki moja ili wote waweze kuwa wasimuliaji wa hadithi hii imesimuliwa na Zayd b. Arqam: Abu al-Tufayl alisema: “Nililisikia (tukio hilo) kutoka kwa Mtume Mwenyezi Mungu mwenyewe, na sio kwa mtu mwingine isipokuwa kwamba alimwona kwa macho yake na kumsikia kwa masikio yake.”

Kushuka kwa Aya ya Qur’ani 70: 1-3 Wafasiri wa kisunni zaidi wanasema kwamba mistari mitatu ya kwanza ya sura ya al-Ma’arij (70: 1-3) iliteremshwa wakati mgogoro ulipotokea baada ya Mtume (saww) kufika Madina. Imesimuliwa  kwamba:

Siku ya Ghadir Mtume wa Mwenyezi Mungu aliwaita watu kumuelekea Ali na kusema: “Ali ni mawla wa yule ambaye mimi ni mawla.” Habari zilienea haraka katika maeneo yote ya mijini na vijijini. Pindi Harith Ibn Nu’man al-Fahri (au Nadhr Ibn Harith kulingana na hadithi nyingine) alipokuja kulijua jambo hilo, alipanda ngamia wake na akaja Madina na akaenda kwa Mtume wa Allah akamwambia: “Wewe alituamuru sisi kushuhudia kwamba hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu na kwamba wewe ni Mjumbe wa Mwenyezi Mungu tulikuitii, umetuamuru kusimamisha sala tano kwa siku na tuliitii, umetuamuru kufunga wakati wa mwezi wa Ramadhan na tuliitii, kisha ukatuamrisha kwenda Kuhiji Makka na tuliitii, lakini hujaridhika na haya yote na umeunyanyua mkono wa binamu yako na kumfanya awe bwana wetu kwa kusema “Ali ni mawla kwa ambaye Mimi ni mawla wake. Je, hii ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu au kutoka kwako?

Mtukufu Mtume (saww) akasema: “Kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye ndiye Mola peke yake! Hili linatoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu na Mwenye utukufu.”

Aliposikia hayo Harith akageuka nyuma na akamuelekea ngamia wake akisema: “Ee Mwenyezi Mungu! Ikiwa kile hiki ambacho Muhammad anasema ni sahihi basi tupige kwa jiwe kutoka angani na na utusababishie maumivu makubwa na mateso.” Hakumfikia ngamia wake isipokuwa Mwenyezi Mungu, aliye juu ya kasoro zote, ataremsha jiwe ambalo lilimpiga kichwani mwake, na kupenya ndani ya mwili wake na kutokeza sehemu yake ya nyuma na kumuacha akiwa amekufa. Ilikuwa katika tukio hili ambalo Mwenyezi Mungu mtukufu alishusha aya zifuatazo: “Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayo tokea, Kwa makafiri – ambayo hapana awezaye kuizuia, Kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mwenye mbingu za daraja”(70: 1-3)

About Asadiq Media

Media for publicise the message of Wilaya under Imam Swadiq

Posted on September 9, 2017, in Makala, Matukio and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: