BWANA YESU KRISTO  (Nabii Issa a.s )NI MUENDELEZO WA FIKRA YA UKOMBOZI

12

Sheikh Hussein Kabwe,

Siku ya kuzaliwa kwa Bwana  Yesu ni katika siku ambazo Kur’an inataka zikumbukwe, kama inavyoelezwa katika Surat Ibrahim :

Kwa hakika tulimtuma Musa pamoja na miujiza yetu, kuwa watoe watu wako gizani kuwapeleka kwenye nuru. Na uwakumbushe siku za Mwenyezi Mungu….”

Majukumu hayohayo ya kuwatoa binadamu kwenye giza la ukoloni na kuwapeleka kwenye nuru ya uhuru, ndiyo ambayo Bwana Yesu (Nabii Issa) alikuja kuyaendeleza.

HISTORIA YA KUZALIWA KWA BWANA YESU KWA KADIRI YA KURAN TUKUFU.

Historia ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu katika Kur’an, inaanzia kwa Bibi Yake, pale alipopata shauku ya kuwa na mtoto wa  kiume,na akaweka nadhiri ya kumtoa mtoto huyo wakfu, katika nyumba ya ibada, Kur’an tukufu inasimulia kisa hicho kama ifuatavyo :

Aliposema mke wa Imran: Mola wangu ! Nimeweka nadhiri kwako aliyemo tumboni mwangu kuwa wakfu.basi nikubalie kwa hakika wewe ni msikivu na mjuzi. :

 Katika aya hiyo  mke wa Imran ambaye ni bibi mzaa mama wa Bwana Yesu aliweka nadhiri ya kuwa : Nikizaa mtoto wa kiume nitamtoa  katika njia ya Mwenyezi Mungu,ili awe mtumishi katika nyumba ya ibada,lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia kwani mtoto aliyezaliwa alikuwa ni wa jinsia tofauti na ile aliyokuwa akiitarajia , soma aya ifuatayo :  Alipomzaa alisema : Mola wangu! Nimemzaa mwanamke (na Mwenyezi Mungu anajua sana kuwa aliye zaliwa ni mwanamke) na mwanamume si kama mwanamke,na mimempa jina la Mariam,na mimi namkinga kwako yeye na kizazi chake (uwalinde) na shetani aliye laniwa.

Mama huyo aliposema : Na mwanamume si kama mwanamke, kauli hiyo haioneshi kutoridhika na jinsia ya kike wala haimaanishi kuwa mtoto wa kiume ni bora kuliko wa kike,  bali lengo lake lilikuwa ni kupata mtoto wa kiume atakaye kuwa mtumishi katika nyumba ya ibada, kwani hali ya maumbile ya mtoto wa kiume inamruhusu kufanya kazi wakati wowote, lakini hali ya maumbile ya mtoto wa kike, haimruhusu kuingia katika nyumba ya ibada kila siku, kutokana na dharura za kimaumbile kwa mwanamke.Pia hata kazi anazozifanya mtoto wa kiume ni tofauti na zile zifanywazo na mtoto wa kike, ni kwa hoja hiyo tu, mama huyo (mke wa Imran)  alistahabu kupata mtoto wa kiume. Mke wa Imran hakupata mtoto wa kiume na badala yake alimzaa Bibi Mariam, ambaye ndiye Mama wa Bwana Yesu.

MARIAM MTAKATIFU

Bibi Mariam alikulia katika mazingira mema, chini ya himaya ya Nabii Zakaria  na uangalizi wa Mwenyezi Mungu, Bibi Mariamu alikuwa na akili kamilifu iliyomuwezesha kujua kwamba hatima ya madhambi ni kuingia katika Jehanam, na kwa misingi hiyo aliweza kujitenga mbali, na kila aina ya dhambi, hadi akakaribia daraja ya unabii. Kur’an Tukufu inasema : Na Malaika waliposema : Ewe Mariam ! Hakika Mwenyezi Mungu amekuteua na akakutakasa na akakuteua juu ya wanawake wa ulimwenguni.

KUZALIWA KWA BWANA YESU

Kur’an Tukufu inasimulia kisa cha kuzaliwa kwa Bwana Yesu, kwa mtiririko wake wa kipekee tofauti na ule uliyopo katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, Kur’an ina kitabu kamili kiitwacho kitabu cha Mariam, (Waislamu wanakiita Surat Mariam)  kitabu hicho ni cha kumi na tisa katika vitabu vya Kura’n.

Mwenyezi Mungu anasema : Na mtaje Mariam katika kitabu, alipojitenga na watu wake mahali upande wa mashariki.

Na akaweka pazia kujikinga nao. Tukampelekea roho Wetu, akajifananisha kwake sawa na mtu.

Akasema (Bibi Mariam) : Hakika mimi najilinda kwa Mwingi wa rehema aniepushe nawe, ukiwa ni mwenye kumuogopa.

Akasema (yelu roho) :  Mimi ni mjumbe wa Mola Wako (nimekujia) ili nikupe mwana mtakatifu.

Akasema : Nitakuwaje na mwana hali hajanigusa mtu yeyote kwa njia ya kisheria wala isiyokuwa ya kisheria.

Akasema :  Ndivyo hivyo, Mola Wako amesema, haya Kwangu ni mepesi! Na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu. Na hilo ni jambo lililokwishapitishwa.

Basi akachukua mimba yake akaondoka nayo sehemu (iliyo) mbali.

MJADALA KUHUSU MUDA WA UJAUZITO

Kuna mjadala mkubwa kati ya wanachuoni kuhusu muda wa ujauzito, baadhi wanasema ujauzito huo ulidumu kwa miezi tisa, na wengine wanasema ni miezi sita, ,na wengine wanasema ni siku nzima, na kuna wanaosema ni masaa machache tu na wala si siku nzima. Na rai hii ya mwisho haiko mbali na usahihi, kwani katika aya zilizotangulia tumesoma kuwa : “  Na mtaje Mariam katika kitabu, alipojitenga na watu wake mahali upande wa mashariki”

Ibara hiyo na ile isemayo : Basi akachukua mimba yake akaondoka nayo sehemu (iliyo) mbali. Ni ushahidi tosha kuwa Bibi Mariam alitoka kwa muda mfupi tena bila kumtaafu yeyote, na kurejea nyumbani haraka kabla ya watu kuanza kumtafuta, sasa kama angekaa huko miezi tisa au miezi sita basi familia ingeanza kumtafuta kila sehemu, lakini historia haioneshi kuwa Bibi Mariam aliwahi kutafutwa na familia yake.

WAKATI MGUMU

Katika aya ya 22 tumesoma kuwa, Bibi Mariam alichukua ujauzito na kuondoka nao mbali. Lakini aya ya 23 inaainisha kuwa safari iliishia kwenye shina la mtende pale alipopatwa na udhaifu wa kibinadamu, na wala si udhaifu wa kike kwa maana Mwenyezi Mungu anasema kuwa mwanadamu ameumbwa dhaifu na wala kusema kuwa mwanamke ameumbwa dhaifu. Mwenyezi Mungu anasema : Uchungu (udhaifu wa kibinadamu)  ukampeleka kwenye shina la mtende ; akasema: Laiti ningelikufa kabla ya haya ni kawa ni mwenye kusahaulika kabisa.

Basi hapo ikasikika sauti  kutoka chini yake kama isemavyo Kur’an Tukufu : Pakanadiwa kutoka chini yake kwamba usihuzunike; hakika Mola Wako ameweka chini yako kijito cha maji.

Na litikise shina la mtende utakuangushia tende mbivu.

Basi Kula na kunywa na ujiburudishe. Na pindi ukimuona mtu yeyote  basi sema hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Mwingi wa rehema ya kufunga. Kwa hiyo leo sitasema na mtu. Basi baada ya kuzaliwa mtoto, Bibi Mariam alirejea nyumbani akiwa kabeba mtoto, hali ambayo ilimshangaza kila mtu, na kuzua mgogoro mkubwa kati yake na watu wake.

MJADALA BAINA YA BIBI MARIAM NA  WATU WAKE

Kutokana na utakatifu aliyokuwa nao Bibi Mariam basi isingeweza kuingia akilini kwa yeyote kuwa Bibi Mariam anaweza kuwa na mtoto kwa njia isiyokuwa ya kisheria, kwa maana alikuwa hajaolewa. Mwenyezi Mungu anasema : Akaenda naye kwa jamaa zake hali ya kuwa amembeba. Wakasema: Ewe Mariam! Hakika umeleta kitu cha ajabu.

Kuzaliwa mtoto asiye na baba mwenye kutambulika kisheria hilo lilikuwa ni jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya familia ya Mzee Imran. Basi kwa kuwa Bibi Mairiam alikuwa kaishapata amri ya kutosema na yeyote, basi ilimbidi aashirie kwa mkononi, kuwa wamuulize mtoto mwenyewe, nao wakaona kama vile Bibi Mariam anawadhihaki, wakasema : Ewe dada wa Harun! Baba yako hakuwa mtu muovu wala mama yako hakuwa kahaba.

Ndipo akaashiria kwake. Wakasema: Tutamsemezaje aliye bado mdogo susuni ?  Basi pale pale Bwana Yesu alianza kuongea na kutajitambulisha kwa jina la Mja Wa Mwenyezi Mungu, Kur’an Tukufu inasema : Akasema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu amenipa kitabu na amenifanya (kuwa) ni nabii.

Na amenifanya ni mwenye kubarikiwa popote pale ni wapo. Na ameniusia sala na zaka muda wa kuwa niko hai.

Na (ameniusia) kumtendea mema mama yangu. Wala hakunifanya niwe jeuri muovu.

Na amani iwe juu yangu, siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa.

Kisha Kur’an ikamalizia hadithi kwa kusema : Huyo ndiye Yesu mwana wa Mariam, neno la kweli ambalo wanalifanyia shaka.

Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mwana, Yeye ametakasika! Anapolipitisha jambo basi huliambia tu: kuwa! Likawa .

Na hakika Mwnyezi Mungu ni Mola Wangu na Mola Wenu basi mwabuduni. Hii ndio njia Ailiyonyooka.

Lakini makundi yakahitilafiana baina yao. Basi ole wao waliokufuru kuhudhuria siku iliyo kuu.

Ndugu wapendwa, Manabii wote walikuwa na lengo moja nalo ni kufundisha maadili mema katika jamii, maadili yatakayo wabainishia watu njia itakayowafikisha kwenye kilele cha ukamilifu, sasa kama wewe unamfuata Mtume Muhamad s.a.w.w, basi tambua kuwa maadili ya Bwana Mtume s.a.w.w, ndiyo yale yale ya Bwana Yesu, sasa unapovunja makanisa ya Wakristo bila sababu hapo unakuwa unakwenda kinyume na mafundisho kwani mafundisho ya Uislam wa Mtume Muhamad, ni Muislamu na Mkristo kukaa meza moja, kwa amani, kama ndugu wa tumbo moja,huo ndiyo Uislamu wa Mtume Muhamad s.a.w.w, na hata kipindi Waislamu walipokuwa katika wakati mgumu, wakipata mateso mbali mbali toka kwa wakuu wa tawala zilizokuwa madarakani, Bwana Mtume s.a.w.w, aliwaambia wafuasi wake wakimbilie Ethiopia, huko Ethiopia walipokolewa na kupewa hifadhi lakini Mfalme Wa Ethiopia aliyewapa hifadhi Waislamu, yeye mwenyewe hakuwa Muislamu bali alikuwa ni Mkristo, lakini aliwapa Waislamu, chakula, mavazi na malanzi. Sasa wewe Muislamu mfuasi wa makundi ya ugaidi, unapokataa kula chakula cha jirani yako siku ya Chrismass kwa madai ya kuwa wewe ni Muislamu safi, hivi wewe unaujua sana Uislamu zaidi ya Mtume Muhamad s.a.w.w ? Mbona Yeye aliishi na watu wa dini tofauti kwa kuheshimu misingi ya ubinadamu? Bali hata pale Mtume s.a.w.w, alipokuwa na Dola Ya Kiislamu hakuna aliyefanyiwa uhaini na ugaidi kama huu tunaoushuhudia leo hii. Ndugu zangu Wakristo kiongozi aliyeshika madaraka baada ya Mtume Muhamad s.a.w.w, ni Imamu Ali, Imamu huyu anasema : “Watu wako  aina mbili, ima ni ndugu yako katika dini, au ni mwenzio katika ubinadmu” Kauli hiyo inatufundisha namna ya kuishi na watu, yani yule ambaye mmechangi imani basi ishi naye kwa wema kama ilivyoamrishwa katika imani yenu, na yule ambaye mmetofautiana kiimani, basi ishi naye kwa wema kwa kuzingatia misingi ya haki za kibinadamu. Kwa hiyo Waislamu na Wakristo wanaunganishwa na kitu kiitwacho ubinadamu. Na katika ubinadamu ni wewe kushirikiana na binadamu wenzio katika shida na raha, wanapokuwa na furaha basi nenda ukawapongeze tafuta japo zawadi ndogo uwapelekee na wao wakikuletea chakula ambacho kinaruhusiwa kwa mujibu wa itikadi yako basi  pokea, na wanapokuwa na simanzi nenda ukawafariji, huo ndiyo ubinadamu.

Aliyekuwa Kiongozi wa  wa kiroho wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Imamu Khomein Mungu amrehemu. Wakati alipokuwa Ufaransa, siku ya Chrismass aliuliza kuhusu mila na deturi za Wafaransa katika kusherekea Siku hiyo,akaambiwa kuwa Wafaransa wanapenda sana maua, basi Imamu Khomein alinunua vishada vya maua na akawapelekea majirani, ili kuwapongeza kwa Sikukuu hiyo.

MAAFIKIANO KATI YA WAISLAMU NA WAKRISTO

Wakristo na Waislamu wote kwa pamoja wanaafikiana kuwa Bwana Yesu alizaliwa, na kwamba kuzaliwa kwake ni muujiza katika miujiza ya Kiungu, lakini tofauti uliyopo kati yao ni kuhusiana na tarehe ya tukio hilo je, ni tarehe 25 mwezi wa kumi na mbili, au ni tarehe 10 mwezi wa nne ? Sasa tofauti ya tarehe isiwe sababu ya kuwagombanisha watu wenye akili timamu, bali ni swala la kukaa mezani kwa heshima na adabu, ili kufanya mazungumzo na kufika muafaka. Na hata kama tarehe ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu haitafahamika hiyo haiwezi kuwa ni sababu ya kutolikumbuka tukio hilo la kihistoria, tukio litabaki pale pale na litakumbukwa hata kama siku itakuwa ni tofauti na siku ya tukio lenyewe, kwani mbona Kur’an Tukufu imelikumbuka tukio hilo na haikutaja tarehe ? Mbona Kitabu Cha Mathayo Mtakatifu kimelikumbuka tukio hilo pia, lakini tarehe haikutajwa ? Hii inaashiria kuwa cha msingi ni kukumbuka tukio lenyewe hususan ule ukombozi ulioletwa na Nabii huyo hata kama hatujui ilikuwa ni siku gani, bali ni swala la sisi kuchagua siku ya kufanya maadhimisho hayo. Na ndio maana utakuta katika jamii za Waislamu wakifanya maulidi mara kwa mara hata kama ni nje ya mwezi na tarehe ya tukio.

Kabwe Hussein

Sheikh wa Wilaya ya Mkalama T.I.C

0629 18 05 39 / 0743 96 50 13

About Asadiq Media

Media for publicise the message of Wilaya under Imam Swadiq

Posted on December 24, 2017, in Habari na Matukio. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: