Category Archives: Makala

Eid Al-Ghadir

Uteuzi wa Imam Ali (s.a) kuwa Mrithi wa Mtume

ghadirMiezi michache kabla ya kifo cha Mtume Muhammad (saw), alifanya hijja ya mwisho Makka ilijulikana kwa jina “Hijja ya kuaga”.  Akiwa anarejea Madina, msafara wake ulifikia eneo linalojulikana kwa jina “ Ghadir Khum” na ni katika eneo hilo alipokea ufunuo (Wahayi). Malaika mleta wahyi Jibril alishuka na kumletea mtume ujumbe kutoka kwa Mola wake: “Ewe Mtume! Fikisha kile ambacho kimeteremshwa kwako kutoka kwa mola wako; na usipofikisha, basi utakuwa hujafikisha ujumbe, na Hakika Allah atakulinda na watu; hakika Allah haongozi watu wasio na Imani”

Hivyo basi Mtume Muhammad (saw) akasimama eneo hilo la Ghadir Khum na kuamuru msafara wake kusimama hapo, Joto lilikuwa kali sana kiasi watu iliwabidi kufunga sehemu za miguu yao kwa nguo zao kwani Ardhi yote ilikuwa na joto kali sana.

Mtume Muhammad (saw) akaongoza swala ya jamaa, na kasha jukwaa likaandaliwa na mtume (saw) akapanda jukwaa hilo, Wanahistoria wanasimulia kuwa idadi ya waliohudhuria mkusanyiko huo walikuwa watu laki moja (100,000) au zaidi. Wote wakisikiliza kwa umakini nini mtume alitaka kuwaambia. Mtume akaanza kwa kuwaelezea juhudi alizozifanya katika kuwaongoza na akazitaja baadhi ya hukumu za kiislamu.
Katika hotuba yake hiyo, Mtume (saw) akataja hadithi ya Vizito viwili;akisema

“Inaonekana muda umewadia ambapo nitapokea wito kutoka kwa mola wangu na sinabudi kuukubakuliu wito huo. Ninakuachieni vizito viwili vyenye thamani kubwa, kama mtashikamana navyo vypote viwili, hamtapotea baada yangu. Vizito hivyo ni Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Watu wa kizazi changu (Ahlulbayt) Vizito hivi wiwili havitatengana  mpaka vinijie katika kisima (peponi)”

Kisha mtume akaendelea kusema:

“ Je mimi sina haki Zaidi kwa waumini kuliko haki walizonazo kwa nafasi zao”

Watu waliokusanyika wakajibu:

“Ndio bila shaka ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu”

Kisha mtume (saw) akaushika mkono wa Imam Ali (sa) na kuunyanyua juu kuuonyesha kwa watu kasha akaamuru kwa kusema:

“Yeyote yule ambaye mimi ni Bwana wake, Basi Ali ni bwana wake”

Kisha akasema: “Ewe Mola wangu! Mfanye rafiki atakayemfanya rafiki Ali! Na kuwa Adui na atakayemfanya Adui Ali! Ewe mola wangu mpende yule atakayempenda yeye na Mchukia yule atakaye mchukia Ali
Baada ya hotuba hii na uteuzi huo; Waislamu wote waliokusanyika wakamuelekea Imam Ali (as) na kumpa pongezi za uteuzi huo.

Zaidi ya hapo, baada ya kumalizika hotuba ya Mtume. Hassan ibn Thabit, Swahaba na Mshairi wa mtume (saw) akaomba ruhusa kwa mtume asome shairi lakle alilolitunga kwa ajili ya Imam Ali (as), Mtume (saw) akampa ruhusa; naye Hassan akalisoma shairi lake;

Aliwaita katika siku ya Ghadiri Mtume wao

Hapo Khum, hivyo sikiliza na zingatia Wito  wa mtume,

Alisema; Ni nani Bwana na Mtume wako?

Wakasema. Kwa uwazi Bila kuwa na kigugumizi

Mola wako, ndiye Bwana wetu, na wewe ndiye Mtume wetu

Na hutopa kwetu katika hilo upingaji

Akamwambia: Simama ewe Ali ninafuraha kukutangaza wewe kama Imam na Kiongozi baada yangu, Kwa hiyo yeyote ambaye nilikuwa Mimi ni kiongozi wake basi huyu ni kiongozi wake, Hivyo kuwa Msaidizi wake kwa Haki na Utii

Na katika siku hiyo hiyo Allah akashusha Aya katika Qurani tukufu ikisema:

Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu kwenu,  na nimeridhia Uislam uislamu kuwa dini yenu.

MAUAJI YA HUSSEIN,NANI WA KULAUMIWA? KWANINI YAKUMBUKWE?

Waislamu duniani wameendelea kuyakumbuka na kuyaenzi mapinduzi ya Imam Hussein kwa kuweka vikao mbalimbali katika misikiti na sehemu zingine, Maswali yamebaki kwa

sheikh ayub rashid

baadhi ya waislamu na hata wasiokuwa waislam wanajiuliza kwanini Hussein, na je nani wa Kulaumiwa ? na kwanini Mauaji hayo yakumbukwe?

Hujjatul Islamu, Sheikh Ayub Rashid anaandika haya yafutayo kujibu swali hilo hapo juu

Mauji ya Imam Hussein, nani wa kulaumiwa? Na kwa nini yakumbukwe?

Ilikuwa tarehe 7 Muharram 61 AH ipokuja amri ya kuzuia maji yasiwafikie watu ya kambi ya Imam Hussein na wenzake! Wao walikuwa katika ardhi ya Karbala.Walikaa hivyo bila ya maji kwa muda wa siku tatu!

Asubuhi ya tarehe 10 Muharram 61 AH ilikuja amri kupitia kwa mwanajeshi mwenye amri ya yote siku hiyo, huyo hakuwa mwingine bali Umar bin Saad, mtoto wa swahaba Saad bin Abi Waqqas. Huyu aliteuliwa na Ubeidullah bin Ziyaad, kuliwakilisha kundi la Yazid dhidi ya mjukuu wa Mtume (saw).Amri aliyopewa Umar bin Saad ni kumlazimisha Imam Hussein kutoa baia kwa Yazid, na kama akikataa basi auwawe! Yaani Imam Hussein mjukuu wa Mtume amuunge mkono Yazid kama kiongozi wake! Imam Hussein alikataa amri hiyo!

Wakati hayo yote yakiendelea, mwanajeshi mmoja aliyejuliakana kama Hur bin Yazid al Riyaahi alijikuta haamini aliyokuwa akiyasikia yakiamuliwa ya kumuua imam Hussein, mjukuu wa Mtume.Mazungumzo yakaanza ya pande mbili, kambi ya Umar bin Saad na ya Imam Hussein,hiyo ikiwa ni siku ya 10 Muharram, siku ijulikanayo kama Ashura, katika mwaka wa 61 wa Hijiriyyah.

Kambi ya Yazid ikiongozwa na Umar bin Saad ikimtaka Imam Hussein kutoa baia (Kiapo cha utii) kwa Yazid, na Imam Hussein alikataa ombi hilo kata kata! Kwa sababu kubwa kuwa Yazid hakuwa na sifa za kuwa kiongoz wa Waisilamu. Yazid alikuwa mtu fasiq (muovu)!

Ndipo ilipofika baada ya Adhuhuri ikaja amri ya kuanza vita! Mshale wa kwanza ukatupwa kutokea katika kambi ya Kina Yazid dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad (saww).

Mapigano

Kabla ya mapigano hayaja anza, yule mwanajeshi, Hur bin Yazid al Riyaahi, alipo ona kuwa wenzake wameazimia kumpiga vita Imam Hussein, na baada ya kuzungumza nao na kuona kuwa maamuzi yao ni ya kweli, aliamua kuikimbia kambi yake na kujiunga na kambi ya Imam Hussein. Rehema ya Allah iwe juu yake.

Mapigano yaka anza ya mtu mmoja mmoja, waka uana wengi wa pande mbili. Jeshi la Yazidi likiua kwa kuwa ni amri ya Yazid dhidi ya waliokosa kutoa baia, na la Imam Hussein likipigana na maadui wa mjukuu wa Mtume Muhammad (saw) kwa kujihami. Lakini kwa kuwa jeshi la Yazid lilikuwa kubwa mno kulinganisha na jeshi la wafuasi wa Imam Hussein, jeshi la watu 72 Au watu 100 na kidogo. Takriban watu wote wanaume waliokuwa wakimuhami Imam Hussein waliuliwa.

Mwisho wa Imam Hussein

Baada ya kubakia pekee yake, Imam Hussein alipigana kiume kujilinda na kujihami na maadui hao, lakini alizidiwa nguvu na majangili hao wengi.

Mwisho aliangushwa chini kwa kupigwa na mti wa chuma, na pia baada ya kupigwa na jiwe kubwa. Akiwa hapo chini aliomba maji ya kunywa, lakini, mjukuu wa Mtume (saw) hakupewa na badala yake akawa akipigwa mateke na kutukanwa matusi makubwa makubwa.

Mwisho Umar bin Saad akatoa amri; “Mmalizeni”!

Ndipo alipokuja Shimri bin Dhil Jaushan, kama wana historia wengi walivyo eleza. Shimri akiwa ameshika kisu kikubwa! Akashika ndevu za Imam Hussein, akaweka kisu hicho kwenye shingo ya mjukuu wa Mtume! Aka anza kukikata…mpaka akakitenganisha na mwili wake!

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun!

Kichwa cha Imam Hussein

Maharamia hao, laana ya Mola iwe juu yao! Wakakitundika kichwa cha mjukuu wa Mtume juu ya mkuki! Wakakata na vichwa vya wafuasi wengine wa Imam Hussein, wakavitundika kwenye mikuki! Wakachoma moto kambi ya Imam Hussein, wakawateka wanawake waliokuwemo humo! Akiwemo mjukuu wa Mtume, bibi Zainab binti Ali bin Abi Twalib, Wakawapeleka kwa liwali au gavana Ubeidullah bin Ziyaad, katika mji wa Kufa.

Ubeidullah bin Ziyaad

Gavana huyu wa Yazid aliyekuwa katika mji wa Kufa, katika nchi ya Iraq, alifurahi sana kukiona kichwa cha mjukuu wa Mtume kimekatwa na vichwa vingine vimepangwa pembeni na wanawake wametekwa nyara. Akatoa maneno mengi ya kashfa na matusi!

Mwisho, akaamua kichwa cha Imam Hussein na vingine vilivyokuwa hapo, pamoja na wanawake hao na mwanamume mmoja tu aliyesalimika kuuliwa siku hiyo, wapelekwe Shaam kwa Yazid bin Muawiya. Huyo aliyesalimika alikuwa ni Ali bin Hussein maarufu kama Imam Sajjad.

Safari ya Shaam ika anza kuelekea kwa Yazid, na hii ilikuwa ni safari ya shida na madhila makubwa kwa walioitwa mateka!

Shaam

Msafara huo wa mateka ulipofika Shaam, watu waliamuriwa wajipange kusherehekea kushindwa kwa wapinzani wa Yazid, amir wa waisilamu, kama alivyo itwa!

Pindi Yazidi alipopelekewa kichwa cha Imam Hussein, alichukua fimbo, akapiga piga mdomo wake, huku akisema “hiki ndicho kimdomo alichokuwa akikibusu Muhammad’!

Akasema maneno ya kufru, kuwa yote hayo ni kisasi cha kulipiza mauaji ya mababu zake waliouliwa katika vita vya Badr! Laiti wangelikuwa hai wangelishuhudia mapigo yake!

Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiuun!

Kwa nini kumlilia Hussein na sio Hassan?

Baadhi ya watu wameuliza kwa nini kumlilia Hussein na sio kumlilia ndugu yake Hassan au mashahidi wengine waliouliwa kabla yake?

Majibu

Kila mtu mwenye hisia za kibinadamu humlilia Hussein kwa namna alivyouliwa kinyama yeye pamoja na waliokuwa nao. Na kumlilia Hussein alianza babu yake, Mtume Muhammad (saw) kama ilivyokuja katika Hadith ya bibi Ummu Salama, mke wa Mtume (saw).

Na wafuasi wa Ahlulbayt huwalilia wote katika maimamu wao waliouliwa kishahidi na kwa dhulma. Huanza kwa kumlilia Mtume, kisha Ali bin Abi Twalib, kisha Hassan bin Ali na kisha Hussein na wale waliomfuatia miongoni mwa viongozi waliokuja baada yake.

Na hayo unaweza kuyashuhudia katika misikiti ya Mashia na katika kalenda zao ambazo huandika siku za maadhimisho ya kuzaliwa kwa maimamu wao na kuomboleza vifo vyao. Kwa hivyo si kweli kuwa wao humlilia Hussein peke yake!

Kwa nini ikawa msiba wa Imam Hussein umapewa siku nyingi zaidi?

Majibu

Ni kwa sababu ya kuelezea jinsi ya dhulma aliyofanyiwa mjukuu wa Mtume na wale waliodai kuwa wao ni watawala waadilifu wa Kiislamu. Na jinsi watawala hao walivyowalaghai watu na kuwadanganya kwa hila mbali mbali.

Na kuomboleza huku ni kueleza namna Umma ulivyokuwa umelala wakati huo mpaka ukaruhusu mjukuu wa Mtume auwawe kinyama, na kichwa chake kitundikwe katika mkuki na kipitishwe mitaani na watu kushangilia.

Na pia kuelezea namna Yazid, aliyekuwa ‘Amir al Muminin’, alivyokifanyia istihzai kichwa hicho kitukufu! Hayo yote hayatoshi kuomboleza kwa siku moja tu!

Sasa hivi msiba huu unaombolezwa kwa siku unazo ombolezwa ili kuwazindua watu kutoka katika ghafla waliyokuwemo ndani yake! Kwani kuna waisilamu wengi leo hata hawamjui Hussein alikuwa nani? Na Yazid alikuwa nani? Wala hawamjui muovu Ubeidullah bin Ziyad aliyetumwa na Yazid kusimamia mauaji ya mjukuu wa Mtume alikuwa ni mtu wa aina gani na aliamrisha maovu makubwa kiasi gani?

Historia ya kuuliwa Hussein mjukuu wa Mtume ni historia muhimu sana kujulikana leo, ili watu wasije kudanganyika na kuwafuata viongozi kama kina Yazid ambao hawakuwa na sifa ya kuongoza Umma wa Mtume Muhammad, swallallahu alaihi wa aalihi wa sallam.

Naamini hata haya tunayoyaelezea hapa wako watu wengi hawayajui!

Ya Allah tuonyeshe haki kuwa ni haki na uturuzuku kuifuata, na utonyeshe batwil kuwa ni batwil na utuwezeshe kuiepuka.

Imeandikwa na Hujjatul Islam,

Sheikh Ayub Rashid

 

 

Hili ndilo Tukio la Ghadir

 

Kipindi cha tukio: Hijja ya Mwisho ya Matume

Miaka kumi baada ya Kuhama (hijrah), Mtume wa Allah [amani na baraka juu yake na kizazi chake] aliamuru wafuasi wake wa karibu kuwaita watu wote katika maeneo tofauti ili kujiunga nae katika Hijja yake ya mwisho. Katika safari hii aliwafundisha jinsi ya kutekeleza ibada ya Hijja kwa nidhamu na utaratibu sahihi.

Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Waislamu wengi kiasi hicho kukusanyika mahali pamoja mbele ya kiongozi wao, Mtume wa Mwenyezi Mungu. Njiani akielekea Makka, zaidi ya watu elfu sabini (70,000) walimfuata Mtukufu Mtume (saw). Ilipofika Siku ya nne ya Dhu’l-Hijjah Waislam zaidi ya laki moja (100,000) walikuwa wameingia mji wa Makkah.

Tarehe ya Tukio:

Tarehe ya tukio hili ilikuwa 18 ya Dhu’l-Hijjah ya mwaka 10 AH (10 Machi 632 CE).

Eneo la Tukio

Baada ya kumaliza Hijja yake ya mwisho (Hajjatul-Wada ‘), Mtume (saww) alikuwa akiondoka mji wa Makka kuelekea Madina, ambapo yeye na umati wa watu walifika mahali panaitwa Ghadir Khumm (karibu na al-Juhfah leo). Ilikuwa ni mahali hapo njia panda ambapo watu kutoka mikoa mbalimbali walikuwa wakiagana kabla ya kila mmoja kuchukua njia tofauti kuelekea majumbani mwao.

Aya iliyolazimu tukio la Ghadir

Quraa (5:67)

Wakiwa katika eneo hilo la Ghadir Khumm aya ifuatayo ilishuka

“Ewe Mtume! Fikisha uliyo teremshiwa kutoka kwa Mola wako Mlezi. Na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake. Na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu….” (Qur’an 5:67)

Sentensi ya mwisho katika aya hiyo hapo juu inaonyesha kuwa Mtume (saww) alikuwa akizingatia majibu ya watu wake watakayomjibu endapo atautoa ujumbe huo lakini Mwenyezi Mungu anamwambia asifadhaike, kwa kuwa atamlinda Mtume wake kutokana na watu.

Hotuba ya Mtume siku ya Ghadir

Baada ya kupokea aya hiyo, Mtume (saww) alisimama mahali hapo (Bwawa la Khumm) wakati huo kulikuwa na joto kali sana. Kisha akawatuma watu wawaite waliotangulia mbele kurudi nyuma, na kusubiri mpaka walio nyuma wote, wakafika na kukusanyika. Alimuamuru Salman [r.a] kutumia miamba na matandiko ya Ngamia kuandaa jukwaa (minbar) ili aweze kutangaza. Ilikuwa karibu wakati wa mchana Mwanzo wa msimu wa Maanguko (Fall), na kwa sababu ya joto kali katika bonde hilo, watu walikuwa wamesokota vilemba vyao kwenye miguu na mikono yao, na walikuwa wameketi karibu na mimbari, kwenye miamba iliyokuwa na joto kali.

Siku hii Mtume wa Allah (saww) alitumia saa takriban tano mahali hapo; saa tatu ambazo alikuwa kwenye mimbari. Alisoma zaidi ya aya mia moja kutoka katika Qur’ani tukufu, na kwa mara sabini na tatu aliwakumbusha na kuwaonya watu wa matendo yao na akhera yao. Kisha akatoa hotuba ndefu.

Ifuatayo ni sehemu ya hotuba yake ambayo imesimuliwa kwa kiasi kikubwa na wanazuoni wa kisunni:

Hadithi ya Vizito viwili vitakatifu (thaqalayn)

Mtume wa Allah (saww) alisema:

“….Inaonekana wakati umewadia wa mimi kuitwa (na Mwenyezi Mungu) na hakika nitajibu wito huo. Ninawachieni vitu viwili vya thamani na kama mtakamatana navyo vyote viwili, hamtaweza kupotea baada yangu, navyo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na Watu wa nyumba yangu, yaani, Ahlul Bayt wangu. Viwili hivyo havitatengana mpaka vije kwangu peponi.”

[Rejea: Hadith al-Thaqalayn: Utafiti wa Usahihi wake]

Kutambuliwa na kukiri mamlaka yake

Kisha mtume wa Mwenyezi mungu akaendelea: “Je, mimi sina haki zaidi juu ya waumini kuliko haki walizonazo juu yao wenyewe?”Waislamu walijibu wote kwa pamoja”Ndiyo bila shaka, Ewe ‘Mtume wa Mungu”

Tamko la mtume kumteua Mrithi wake

Kisha ikafuatiwa na sentensi muhimu iliyobainisha wazi wazi uteuzi wa Ali kuwa kiongozi wa Ummah wa Kiislamu. Mtukufu Mtume (saww) aliunyanyua juu mkono wa Ali bin Abi Talib a.s na kusema: “Kwa yeyote ambaye mimi ni Kiongozi wake (mawla), basi Ali ni Kiongozi wake (mawla).”

[Katika maelezo mengine neno lilitumiwa lilikuwa ni Wali badala ya mawla – kwa maana hiyo hiyo)

Kisha Mtume akaendelea;

“Eeh ‘Mwenyezi Mungu, wapende wale wanaompenda, na wachukie wale wanaomchukia.”].

Hizi ndio sehemu muhimu za hotuba ya Mtume. Pia kuna matoleo ya kina zaidi ya hutoba hii muhimu ya mtume ambayo yameandikwa na wanazuoni wengi wa kisunni.

Kushuka kwa Aya ya 5:3

Mara baada ya Mtume [saw] kumaliza maneno yake, aya ifuatayo ya Qur’ani ilishuka:

.. “Leo nimekukamiliishieni Dini yenu, na nimekutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni uislamu uwe ndiyo Dini. (5:3)

Aya hiyo hapo juu inaonyesha wazi kwamba Uislam bila kufuta suala la uongozi baada ya Mtume (saww) haujakamilika, na kukamilika kwa dini ni baada ya kutangazwa kwa mrithi wa Mtukufu Mtume.

Mshairi Hassan B. Thabit

Mara baada ya hotuba ya Mtume, Hassan b. Thabit, Sahaba na mshairi wa Mtume wa Allah (sw), aliomba ruhusa kwa mtume ya kutunga mistari michache ya mashairi kuhusu Imam Ali kwa ajili ya wasikilizaji. Mtume alisema: “Sema kwa baraka za Allah”.

Hassan alisimama akasema: “Enyi watu wa wa kabila la Quraishi.” Nilifuata kwa maneno yangu yale yaliyotangulia na kushuhudiwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu, kisha akaandika aya zifuatazo katika shairi lake:

Aliwaita siku ya Ghadir Mtume wao

Huko Khumm Sikilizeni (zingatieni) ujumbe wa Mtume (mawlakum wa waliyyukum)”

Akasema; Ni nani Muongozaji na kiongozi wenu? (mawlakum wa waliyyukum)”

Wakasema, na hakukuwa na wasiwasi juu ya hilo

Mola wako ndio Muongozaji wetu na wewe ndiye kiongozi wetu

Na hutopati  baina yetu kwenye hilo upinzani wowote

Akamwambi; Simama Ewe Ali kwa hakika nina furaha kutangaza wewe ni Imam na Kiongozi baada yangu (min ba’di imam(an) wa hadiy(an)),

Kwa hiyo yule ambaye nilikuwa mimi ni kiongozi wake, Basi huyu ndiye kiongozi wake

Basi shirikianeni nae katika Ukweli na Muwe wafuasi wake”

Kisha akamuombea dua: Mwenyezi Mungu kuwa rafiki na Muongozaji kwa wafuasi wake na kuwa Adui kwa wanaomfanya Adui Ali

Kiapo cha Utii21430462_1275216705921655_2151488920147441183_n

Baada ya hotuba yake, Mtume wa Allah (saww) aliwataka kila mtu kutoa kiapo cha utii kwa Ali na kumpongeza. Miongoni mwa wale waliofanya hivyo alikuwa Umar b. al-Khattab, ambaye alisema:

“Nimefanya hongera sana Ibn Abi Talib! Leo umekuwwa Kiongozi (mawla) wa wanaume na wanawake wote wanaoamini.”

Idadi ya maswahaba waliokuwepo Ghadir Khum

Mwenyezi Mungu aliamuru Mtume wake kuwajulisha watu wa tukio hili wakati wa watu wakiwa wengi wamezidi laki moja ili wote waweze kuwa wasimuliaji wa hadithi hii imesimuliwa na Zayd b. Arqam: Abu al-Tufayl alisema: “Nililisikia (tukio hilo) kutoka kwa Mtume Mwenyezi Mungu mwenyewe, na sio kwa mtu mwingine isipokuwa kwamba alimwona kwa macho yake na kumsikia kwa masikio yake.”

Kushuka kwa Aya ya Qur’ani 70: 1-3 Wafasiri wa kisunni zaidi wanasema kwamba mistari mitatu ya kwanza ya sura ya al-Ma’arij (70: 1-3) iliteremshwa wakati mgogoro ulipotokea baada ya Mtume (saww) kufika Madina. Imesimuliwa  kwamba:

Siku ya Ghadir Mtume wa Mwenyezi Mungu aliwaita watu kumuelekea Ali na kusema: “Ali ni mawla wa yule ambaye mimi ni mawla.” Habari zilienea haraka katika maeneo yote ya mijini na vijijini. Pindi Harith Ibn Nu’man al-Fahri (au Nadhr Ibn Harith kulingana na hadithi nyingine) alipokuja kulijua jambo hilo, alipanda ngamia wake na akaja Madina na akaenda kwa Mtume wa Allah akamwambia: “Wewe alituamuru sisi kushuhudia kwamba hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu na kwamba wewe ni Mjumbe wa Mwenyezi Mungu tulikuitii, umetuamuru kusimamisha sala tano kwa siku na tuliitii, umetuamuru kufunga wakati wa mwezi wa Ramadhan na tuliitii, kisha ukatuamrisha kwenda Kuhiji Makka na tuliitii, lakini hujaridhika na haya yote na umeunyanyua mkono wa binamu yako na kumfanya awe bwana wetu kwa kusema “Ali ni mawla kwa ambaye Mimi ni mawla wake. Je, hii ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu au kutoka kwako?

Mtukufu Mtume (saww) akasema: “Kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye ndiye Mola peke yake! Hili linatoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu na Mwenye utukufu.”

Aliposikia hayo Harith akageuka nyuma na akamuelekea ngamia wake akisema: “Ee Mwenyezi Mungu! Ikiwa kile hiki ambacho Muhammad anasema ni sahihi basi tupige kwa jiwe kutoka angani na na utusababishie maumivu makubwa na mateso.” Hakumfikia ngamia wake isipokuwa Mwenyezi Mungu, aliye juu ya kasoro zote, ataremsha jiwe ambalo lilimpiga kichwani mwake, na kupenya ndani ya mwili wake na kutokeza sehemu yake ya nyuma na kumuacha akiwa amekufa. Ilikuwa katika tukio hili ambalo Mwenyezi Mungu mtukufu alishusha aya zifuatazo: “Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayo tokea, Kwa makafiri – ambayo hapana awezaye kuizuia, Kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mwenye mbingu za daraja”(70: 1-3)

Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: