Eid Al-Ghadir

Uteuzi wa Imam Ali (s.a) kuwa Mrithi wa Mtume

ghadirMiezi michache kabla ya kifo cha Mtume Muhammad (saw), alifanya hijja ya mwisho Makka ilijulikana kwa jina “Hijja ya kuaga”.  Akiwa anarejea Madina, msafara wake ulifikia eneo linalojulikana kwa jina “ Ghadir Khum” na ni katika eneo hilo alipokea ufunuo (Wahayi). Malaika mleta wahyi Jibril alishuka na kumletea mtume ujumbe kutoka kwa Mola wake: “Ewe Mtume! Fikisha kile ambacho kimeteremshwa kwako kutoka kwa mola wako; na usipofikisha, basi utakuwa hujafikisha ujumbe, na Hakika Allah atakulinda na watu; hakika Allah haongozi watu wasio na Imani”

Hivyo basi Mtume Muhammad (saw) akasimama eneo hilo la Ghadir Khum na kuamuru msafara wake kusimama hapo, Joto lilikuwa kali sana kiasi watu iliwabidi kufunga sehemu za miguu yao kwa nguo zao kwani Ardhi yote ilikuwa na joto kali sana.

Mtume Muhammad (saw) akaongoza swala ya jamaa, na kasha jukwaa likaandaliwa na mtume (saw) akapanda jukwaa hilo, Wanahistoria wanasimulia kuwa idadi ya waliohudhuria mkusanyiko huo walikuwa watu laki moja (100,000) au zaidi. Wote wakisikiliza kwa umakini nini mtume alitaka kuwaambia. Mtume akaanza kwa kuwaelezea juhudi alizozifanya katika kuwaongoza na akazitaja baadhi ya hukumu za kiislamu.
Katika hotuba yake hiyo, Mtume (saw) akataja hadithi ya Vizito viwili;akisema

“Inaonekana muda umewadia ambapo nitapokea wito kutoka kwa mola wangu na sinabudi kuukubakuliu wito huo. Ninakuachieni vizito viwili vyenye thamani kubwa, kama mtashikamana navyo vypote viwili, hamtapotea baada yangu. Vizito hivyo ni Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Watu wa kizazi changu (Ahlulbayt) Vizito hivi wiwili havitatengana  mpaka vinijie katika kisima (peponi)”

Kisha mtume akaendelea kusema:

“ Je mimi sina haki Zaidi kwa waumini kuliko haki walizonazo kwa nafasi zao”

Watu waliokusanyika wakajibu:

“Ndio bila shaka ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu”

Kisha mtume (saw) akaushika mkono wa Imam Ali (sa) na kuunyanyua juu kuuonyesha kwa watu kasha akaamuru kwa kusema:

“Yeyote yule ambaye mimi ni Bwana wake, Basi Ali ni bwana wake”

Kisha akasema: “Ewe Mola wangu! Mfanye rafiki atakayemfanya rafiki Ali! Na kuwa Adui na atakayemfanya Adui Ali! Ewe mola wangu mpende yule atakayempenda yeye na Mchukia yule atakaye mchukia Ali
Baada ya hotuba hii na uteuzi huo; Waislamu wote waliokusanyika wakamuelekea Imam Ali (as) na kumpa pongezi za uteuzi huo.

Zaidi ya hapo, baada ya kumalizika hotuba ya Mtume. Hassan ibn Thabit, Swahaba na Mshairi wa mtume (saw) akaomba ruhusa kwa mtume asome shairi lakle alilolitunga kwa ajili ya Imam Ali (as), Mtume (saw) akampa ruhusa; naye Hassan akalisoma shairi lake;

Aliwaita katika siku ya Ghadiri Mtume wao

Hapo Khum, hivyo sikiliza na zingatia Wito  wa mtume,

Alisema; Ni nani Bwana na Mtume wako?

Wakasema. Kwa uwazi Bila kuwa na kigugumizi

Mola wako, ndiye Bwana wetu, na wewe ndiye Mtume wetu

Na hutopa kwetu katika hilo upingaji

Akamwambia: Simama ewe Ali ninafuraha kukutangaza wewe kama Imam na Kiongozi baada yangu, Kwa hiyo yeyote ambaye nilikuwa Mimi ni kiongozi wake basi huyu ni kiongozi wake, Hivyo kuwa Msaidizi wake kwa Haki na Utii

Na katika siku hiyo hiyo Allah akashusha Aya katika Qurani tukufu ikisema:

Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu kwenu,  na nimeridhia Uislam uislamu kuwa dini yenu.

HII NDIO EID KUBWA KABISA YA WAISLAMU

JE UNAITAMBUA EID KUBWA KABISA YA WAISLAMU?

Eid hii ni Eid y Ghadiir.

Eid Elfitri na Eid ya kuchinja ni Eid mbili kubwa na maarufu Zaidi, lakini Eid ya Ghadiir ndio Eid kubwa kuliko hizo mbili. Siku ya Ghadiir ni siku maalumu ambayo mtume wa Waislamu alitangaza waziwazi uteuzi wa mungu juu ya nani atakua mrithi wake, kiongozi, imam na khalifa wake baada yay eye kuondoka duniani. Mtume akamtangaza  Imam Ali bin Abi Talib kuwa kiongozi, khalifa na wasii wake baada yake.
21430462_1275216705921655_2151488920147441183_n

ASILI YA EID YA GHADIIR

Baada ya kumalizika Hijjah ya mwisho ya mtume (hijjah ya kuaga), Mahujaji wakiwa njiani kurudi nyumbani kwao walifika eneo liitwalo Ghadiir-Khum ( Bonde la Ghadiir) na hapo mtume alitekeleza amri ya Allah ya kumtangaza kiongozi na mrithi wa mtume baada ya kuondoka mtume.

TAREHE

Tukio hilo lilitokea tarehe 18 Dhul hijjah mwaka 10 Hijiria.

AMRI ILIYOSHUKA

Hapo Ghadii Khum, Malaika Jibril na amri kwa mtume kutoka kwa mola wake isemayo:

“Ewe Mtume! Fikisha kile ambacho kimeteremshwa kutoka kwa mola wako, na usipofikisha , basi utakua hujafikisha ujumbe, na hakika Allah atakulinda na watu, hakika Allah haongozi watu wasio na imani” Quraan (5:67).

UTEKELEZAJI

Akiwa hapo ghadiuir khum Mtume aliamrisha watu wote waliotangulia mbele warudi nyuma na walio nyuma wasubiriwe.

WALIOKUSANYIKA

Mtume akaamuru jukwaa (Mimbari) iandaliwe kwa majabali na matandiko ya ngamia na maswahaba wakatekeleza na wakakaa kulizunguka jukwaa.

HOTUBA YA MTUME

Siku hii mtume wa Allah alitumia wastani wa saa tano katika eneo hilo, kati ya masaa hayo mtume akiwa juu ya jukwaa alisoma aya Zaidi ya 100 kutoka katika Quraan tukufu, na kwa Zaidi ya mara 73 akiwaonya watu kuhusu matendo yao na mustaqbali wao. Kisha akahutubia hotuba ndefu.

VIZITO VIWILI

Kasha mtume akawajulisha maswahaba zake kuwa punde tu mauti yatamchukua na akasema :

“Ninakuachieni vizito viwili vyeneye thamani kubwa, kama mtashikamana navyo vyote viwili hamtopotea baada yangu. Vizito hivyo ni kitabu cha mwezimungu , Quraan na Watu wa kizazi change (Ahlulbayt) vizito hivi viwili havitatengena mpaka vinijie katika kisima (hodhi ya kawthar)”.

UTEUZI WA MRITHI WAKE

Kisha mtume akawauliza waliokusanyika

“Je mimi si mwenye haki Zaidi kwa waumini kuliko haki walizonazo kwao wenyewe”

WAKAJIBU: “Ndio bila shaka ewe mtume wa Mwenyezimungu”.

Kisha mtume sa.w.w. akaushika mkono wa Imam Ali a.s na kuunyanyua juu kuonyesha kwa watu kisha akasema:

“Yeyote yule ambae mimi nilikuwa MAULA (bwana wake), Basi Ali ni MAULA (bwana wake)”.

DUA KWA MRITHI WAKE

Baada ya kutangaza mrithi wa utawala baada yake akamuombea dua hii

“Ewe mola wangu! Mtawalishe atakayemtawalisha Ali! Na mfanye adui atakayemfanya adui Ali!Ewe mola wangu mpende yule atakayempenda Ali na mchukie yule atakaemchukia Ali”.

MKONO WA KIAPO (BAIYA) NA PONGEZI.

Baada ya dua kumalizika masahaba wote mmoja baada ya mwingine wakapita na kumpa Imam Ali mkono wa kiapo cha utii na pongezi kwa kuteuliwa kiongozi baada ya Mtume.

AYA YA KUKAMILISHWA DINI

Mara tu baada ya Imam Ali kutangazwa kuwa mtawala / mrithi wa mtume , Allah akashusha aya ya Quraan  hapohapo eneo la khadiir Khum isemayo:

“Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa dini yenu” Quraan (5:3)

KWA SABABU GANI EID HII NI KUBWA

Eid hii ni kubwa kuliko Eid zote kwa sababu imeambatana na matukio mawili ya msingi ambayo ndio msingi wa kubakisha ndoto za mitume na utawala wa Allah katika mgongo wa ardhi. Matukio hayo ni Kuteuliwa kiongozi baada ya Mtume ili kuhakikisha mafunzoya mtume yanabaki kama iapavyo na tukio la kukamilishwa dini. Eid ya Fitri ni baada ya kukamilisha swaumu na Eid Elhaj ni baada ya tukio la hijjah kubwa, mambo hayo yote ni sehemu ya matawi ya dini na nguzo za dini ila siku ya Ghadiir imekalishwa dini yote inayobeba matawi yote kama swamu na Hijjah kupitia kuteuliwa Imam Ali bin Abi Talib kama kiongozi wa waislamu baada ya mtume.

TUNAWATAKIA EID NJEMA

Imeandaliwa na

AsadiqMedia

Email: asadiqmedia@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/asadiqmedia

Youtube: http://www.youtube.com/asadiqmedia

KHUTBA YA SALA YA EID ADH-HA 2018

Sala ya eid ya kuchinja imesaliwa katika viwanja vya Pipo Dar es Salaam Tanzania ikiongozwa na Sheikh Mkuu wa Jumuia ya Mashia nchini Samahat Sheikh Abdallah Seif. Khatibu wa Sala ya Eid Maulana Sheikh Hemedi Jalala ameleeza kuwa Eid kubwa ni Eid ya kijamii na kuhurumiana.

photo_2018-08-22_13-33-14

Ifuatayo ni sehemu ya khutba yake:

Enyi vipenzi nawasalimia kwa salamu ya Allah yenye baraka, Mola mtukufu anasema katika kitabu chake kitukufu ” Sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje” .

Sala hii inayobeba jina la Eid ya kuchinja historia yake na tarekh yake inarudi kwenye jambo la huruma, mapenzi na upendo. Nabii Ibrahim ambae ndie baba wa dini zote aliona usingizini ya kuwa anamchinja mwanae, na kwa kuwa ndoto za mitume ni ufunuo Ibrahim alimchukua mwanawe ili kwenda kutekeleza ndoto ile, Allah akamtuma Jibril ampelekee kondoo kasha Ibrahim akaambiwa na Allah kuwa ewe Ibrahim umeifanyia kazi ndoto, na hivyo ndivyo tunavyowalipa wenye kutenda mema.

Hii inatuonesha kuwa Eid hii ni Eid ya mapenzi na huruma kwa kubadilishwa Nabii Ismail ili abakie na asichinjwe kwa msingi huu ukiisoma Eid hii utaiona ni Eid ya huruma inayolenga kumbakisha mtu kama alivyobakishwa Nabii Ismail na badala yake akaletwa kondoo, Eid hii ni Eid ya kupendana watu, kupendana watu wote walio hai nsio maana Ismail akabakizwa na kondoo achinjwa badala yake, kitendo hiki cha kuenzi tukio lile linatufunza pia kuwa huruma hii iwe kwa waliotangulia mbele ya haki, wale ambao walifanya mazuri kwetu ambayo tunayaenzi, wale waliotulea na kutusaidia mpaka tukafika hapa tulipofika, Hii ni moja ya namna ya kusherehekea Eid hii.

Kwa hivyo ujumbe wetu katika Eid hii ni ujumbe wa kuwaonea huruma wale waliotangulia mbele ya haki, tulikua na wazazi na wapenzi wetu ambao wametangulia mbele ya haki katika Eid hii tuwakumbuke wenzetu.

Tunahimiza Sunnah ambayo inakwenda sambamba na Eid hii, ni muhimu kuizungumza Sunnah hii kwa sababu imeuwawa, Mtume Muhammad s.a.w.w anasema:

 “wenye kuihuisha Sunna iliyouwawa basi anaujira wa mashihidi 100”

Katika jambo la kusikitisha sunnah hii ya kuwakumbuka waliotangulia na hususan kuzuru makaburi yao imeteketezwa na waislamu wameliwacha jambo hili, ukimsoma Bibi Fatima a.s alikua akiwatembelea marehemu na mtume Muhamamd s.a.w.w anasema :

“Nilikua nimewakatazeni kuzuru makuburi lakini sasa yazuruni makaburi kwani yanawakumbusheni Akhera.”

Muumini mjanja ni yule ambae hata akiwa na hali nzuri huwa anakwenda kuzuru makaburi kwani kunamfanya mtu aamke kama alikua amejisahau, kunamfanya mtu aione dunia kuwa  ni mapito na kwamba itampita kama ilivyowapita hawa walio katika mashimo leo, kuzuru makaburi kunaongeza chachu ya kuipenda akhera na ni kuwatendea wema ndugu zetu, Je ikiwa umekwenda kuwatembelea wazazi wawili ambao Allah ameelekeza kuwatembea mema ni jambo zuri kiasi gani?

Tutambue ya kwamba tunapokwenda makaburini mwao wanafarijika na wanajisikia raha, Mtume anasema: “Hakuna mtu yeyote anaelizuru kaburi la ndugu yake illa marehemu huyo analiwazika.”

Katika moja ya faida ya kuzuru makaburi pamoja na kuwa ni kuwafanyia wema lakini ni kuwashukuru na kwa sababu hii mola hukupa baraka,  Mtume anasema:

“Hakuna mtu anaetembelea kaburi la ndugu yake aliyekua anamjua ila Allah humrudishia roho yake ili aijibi aalamu yake.”

Ndugu zangu kuzuru makaburi ni sunnah nzito na muhimu, Mtume Muhammad siku ya Alhamis alikua anaonekana akienda Baqii au makaburi ya uhudi na huku akisema Allah ameniamrisha niwaombee rehema na msamaha watu wa Wahudi.

Imam Ali nae alikua akizuru makaburi na akifika hapo anayaambia makaburi hayo “Zile nyumba mlizokua mnakaa zinakaliwa na wengine na wake zenu wameolewa na watu wengine, hizi ndio habari zetu vipi ninyi mnahabari gani”

Maulana aliendelea kuhimiza kuwa Eid lazima iwe ya kijamii.

Khutba nzima inapatikana kwenye chanel yetu ya www.youtube.com/asadiqmedia

Sehemu ya Khutba hii imehaririwa na :

AsadiqMedia, Kurugenzi ya Habari na Mawasiliano

Ofisi ya Maulana Sheikh Jalala.

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

The Pilgrim Log

Helping you live your daily pilgrimage

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: