Blog Archives

Ghadir Katika Miongozo ya Ayatullah Udhma Khamenei

1360103/12/2009
Tukio la Kihistoria la Ghadir

Umuhimu wa Sikukuu ya Ghadir Khum

Umuhimu wa Kuwepo Usimamiaji na Uongozaji Unaotakiwa

Uhakika Ulio Wazi na Uliojificha wa Ghadir

Maana ya Wilaya katika Tukio la Ghadir

Maana ya Uimamu katika Ghadir

Ghadir na Suala la Umoja wa Umma wa Kiislamu

Tukio la Kihistoria la Ghadir [1]

Watu wote wanaofuatilia na wanaopenda kujua masuala ya historia ya Uislamu ni vyema wakijua kuhusu asili ya tukio la Ghadir kwamba tukio hilo limetokea kweli, na hakuna shaka hata chembe juu ya kutokea kwake. Aidha si Waislamu wa Kishia pekee walionukuu tukio hilo, bali wapokezi wa Kisuni pia, iwe ni katika vipindi vya huko nyuma kabisa, au katika vipindi vya katikati vya historia ya Kiislamu, wao aidha wamenukuu habari za kutokea tukio hilo. Yaani wote wamenukuu habari zisemazo kwamba tukio hilo lilitukia katika safari ya Hijjatul Wadaa [2], Hija ya Mwisho ya Bwana Mtume Muhammad SAW katika eneo linaloitwa Ghadir Khum. Wapokezi hao wa pande zote wamepokea kuwa, wakati msafara mkubwa wa Waislamu ambao walihiji na Bwana Mtume walipokuwa wanarejea Madina, baadhi yao wakiwa wameshatangulia mbele, Mtume Muhammad SAW aliwatumia wajumbe ili warejee nyuma, naye aliwasubiri hadi wote walipofika sehemu alipokuwepo. Mjumuiko mkubwa wa Waislamu ulikusanyika katika eneo hilo, baadhi ya wapokezi wanasema walikuwa ni watu elfu 90, wengine wanasema walikuwa ni laki moja na wengine wanasema Waislamu waliokusanyika hapo walikuwa ni laki moja na 20 elfu. Hali ya hewa wakati huo ilikuwa ya joto kali kiasi kwamba watu waliokuwa wakiishi Jaziratul Arab, ambao wengi wao ni wakazi wa majangwani waliozoea hali ya joto, wao pia walishindwa kuvumilia joto la sehemu hiyo. Ardhi ilikuwa inafuka moto na hivyo walilazimika kuvua majoho yao na kuyaweka chini ya miguu yao ili waweze kupunguza ukali wa joto hilo. Nukta hii imezungumziwa pia na wapokezi wa Kisuni. Baadaye Bwana Mtume Muhammad SAW alisimama na kumtaka pia Amirul Muminin Ali AS asimame, halafu alisimama juu ya kijukwaa na kuunyanyua mkono wa Imam Ali AS akisema:

«من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»

Mtu ambaye mimi ninamsimamia mambo yake, (yaani ambaye mimi ni kiongozi wake) basi na huyu Ali naye anamsimamia mambo yake. Mwenyezi Mungu kuwa pamoja na aliye pamoja na Ali na kuwa adui wa anayemfanyia uadui Ali.

Tab’an maneno hayo yapo katikati ya maneno mengine yaliyotangulia na yaliyokuja baada ya matamshi hayo yaliyomo kwenye hotuba ndefu ya Bwana Mtume aliyoitoa siku hiyo. Hata hivyo sehemu hiyo ndiyo muhimu zaidi ambayo ndani yake Bwana Mtume Muhammad SAW alitangaza Wilaya – yaani utawala wa Kiislamu – kwa njia rasmi na ya wazi kabisa, na alimtangaza Amirul Muminin Ali AS kuwa mtu aliyeteuliwa kushika nafasi hiyo. Hilo limezungumzwa pia kwa uwazi na ndugu zetu wa Kisuni katika vitabu vyao vinavyokubalika – wala si katika kitabu kimoja au viwili tu, bali katika makumi ya vitabu vinavyokubalika. Marhum Allama Amini amevijumuisha vitabu hivyo katika kitabu chake cha al Ghadir. Mbali na hivyo pia, kuna vitabu vingine mbalimbali kuhusu suala hilo.

Umuhimu wa Sikukuu ya Ghadir Khum

Ni jambo lisilo na shaka kwamba sikukuu ya Ghadir ina umuhimu mkubwa. Umuhimu wa siku hiyo umepokewa katika hadithi mbalimbali za Kiislamu na tunaweza kusema hata zaidi ya hadithi zinazohusiana na Idul Fitr na Idul Adh-ha. Hii haina maana kwamba umuhimu wa idi hizo mbili kubwa za Kiislamu ni mdogo au umepungua, hapana, bali ni kwa sababu idi hii ya Ghadir inahusiana na kitu kimoja muhimu zaidi. Kwa mujibu wa Hadithi za Kiislamu kinachofanya Idul Ghadir kuwa na umuhimu mkubwa ni kwa kuwa inahusiana na suala la Wilaya yaani uongozi wa Kiislamu. Labda tunaweza kusema kuwa, lengo la kazi yote kubwa ya Mitume na watu wakubwa wa dini na Manabii wa Mwenyezi Mungu (rehema na amani ziwaendee wote) ni huko kusimamisha Wilaya ya Mwenyezi Mungu. Ushahidi wa hayo umo katika Hadithi iliyopokewa kutoka kwa Imam Sadiq AS ambaye anasema kuhusu nafasi ya lengo la jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na jitihada nyinginezo katika dini kwamba lengo lake ni:

«ليخرج الناس من عبادة العبيد الى عبادت الله و من ولايت العبيد الى ولايت الله»

Yaani watu waweze kutoka kutoka katika ibada ya kiumbe na waingie katika ibada ya Mwenyezi Mungu na watoke kwenye Wilaya na uongozi wa kiumbe na waingie chini ya Wilaya na uongozi wa Mwenyezi Mungu.

Naam lengo ni kuwa watu watoke chini ya udhibiti na uongozi wa viumbe kwa maana yake pana na halisi na waingie chini ya uongozi wa Mwenyezi Mungu tu. Amma katika sikukuu ya Ghadir kuna na nukta nyingine muhimu nayo ni kwamba kuna mawanda aina mbili katika suala la Wilaya; mosi ni uwanda wa nafsi ya mwanaadamu yaani mwanaadamu mwenyewe aweze – kwa msaada wa Mwenyezi Mungu – kuidhibiti na kuiweka chini ya Wilaya nafsi yake yaani kuiweka nafsi yake hiyo chini ya udhibiti na Wilaya ya Mwenyezi Mungu na uwanda wa pili ni kuwa aweze kuyaingiza mazingira ya maisha yake chini ya utawala na Wilaya ya Mwenyezi Mungu. Hii ina maana kuwa, jamii ya mwanaadamu inatakiwa iende kwa mujibu wa uongozi wa Mwenyezi Mungu. Kusiwe na Wilaya yoyote itakayoweza kuizuia jamii kuwa chini ya utawala na Wilaya ya Mwenyezi Mungu, si Wilaya ya fedha, si Wilaya ya kabila na kaumu fulani, si Wilaya ya kutumia mabavu, si Wilaya ya mila, desturi na ada ghalati bali utawala pekee uwe wa Mwenyezi Mungu.

Mtu aliyetangazwa siku hiyo, ni mtu mtukufu, Imam Ali AS, walii wa wachaji Mungu ambaye ni kigezo bora cha kuigwa katika mawanda yote mawili ya Wilaya. Naam katika uwanda wa Wilaya ya nafsi binafsi ya mja na na suala zima la mtu kuidhibiti nafsi yake hiyo nao ndio huo uwanda wa kwanza wa Wilaya, na pia katika ruwaza na mfano aliouonyesha wa utawala wa Kiislamu wa Wilaya ya Mwenyezi Mungu katika miaka michache aliyotawala mtukufu huyo. Kigezo kilichoonyeshwa na mtukufu huyo kimebakia kuwa ruwaza njema hadi leo hii na kitaendelea kuwa hivyo katika historia kiasi kwamba mtu yeyote anayetaka kuijua vyema Wilaya ya Mwenyezi Mungu, anaweza kupata kigezo kilichokamilika kutoka kwa mtukufu huyo.

Umuhimu wa Kuwepo Usimamiaji na Uongozaji Unaotakiwa

Suala la Ghadir na hatua ya Mtume Muhammad SAW ya kumtangaza Amirul Muminin Ali bin Abi Talib AS kuwa kiongozi wa kusimamia na kuendesha masuala ya uma wa Kiislamu ni tukio kubwa na lenye umuhimu wa aina yake katika suala zima la kuhusika moja kwa moja Mtume Muhammad SAW katika masuala ya uongozi wa jamii ya Kiislamu. Maana ya hatua hiyo iliyochukuliwa na bwana Mtume siku ya mwezi 18 Mfunguo Tatu Dhilhijjah mwaka wa 10 Hijria ni kwamba Uislamu unalipa umuhimu mkubwa suala la uongozi wa jamii. Kadhia ya Uongozi katika mfumo wa Kiislamu na katika jamii ya Kiislamu si kitu cha kuachiliwa vivi hivi kingie mikononi mwa mtu yeyote tu asiye na sifa zinazotakiwa. Na sababu yake ni kuwa uongozi wa jamii ni moja ya mambo yanayoacha athari kubwa sana katika jamii. Kuteuliwa Amirul Muminin Ali bin Abu Talib AS kubeba jukumu hilo na ambaye ni nembo ya ucha Mungu, elimu, ushujaa, kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu na uadilifu kati ya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad SAW; kunazidi kuuweka wazi upeo mkubwa wa umuhimu wa jambo hilo. Uislamu hapo unatuwekea wazi kwamba sifa za kiongozi wa Kiislamu zinapaswa ziwe kama hizo alizojipamba nazo Imam Ali AS. Hata wale watu ambao hawakubali kwamba Imam Ali alikuwa wasii wa Bwana Mtume wa kuchukua uongozi mara baada ya kufariki dunia Mtume Muhammad SAW, nao hawana shaka hata chembe juu ya elimu, ucha Mungu, taqwa na ushujaa wa mtukufu huyo pamoja na kujitolea kwake katika njia ya Allah na katika kupigania haki na uadilifu. Waislamu wote wanaomtambua Amirul Muminin Ali bin Abi Talib AS wanakubaliana kwamba sifa hizo zilikuwa zimejikita katika shakhsia ya mtukufu huyo, Imam Ali AS. Aidha hatua hiyo inaonyesha ni aina gani ya jamii ya Kiislamu inayotakiwa na Uislamu na Bwana Mtume na ni uongozi wa aina gani unaopaswa kufanywa kuwa ndilo lengo la kupiganiwa.

Uhakika Ulio Wazi na Uliojificha wa Ghadir

Kuna uhakika mwingi umejikita ndani ya tukio la Ghadir. Ukweli wa tukio hilo ni kwamba kazi iliyofanywa na Bwana Mtume Muhammad SAW kwa ajili ya jamii changa ya Kiislamu ya wakati huo ambayo iliundika katika kipindi cha miaka kumi hivi tangu ulipopata ushindi Uislamu, ilikuwa ni kutatua suala la serikali, uongozi na Uimamu kwa maana yake pana na ndio maana katika tukio la Ghadir Khum baada ya kutekeleza ibada yake ya mwisho ya Hijja na wakati alipokuwa anarejea Madina, aliwatangazia Waislamu mtu wa kushika nafasi yake, naye ni Amirul Muminin Ali bin Abi Talib AS. Hata hii dhahiri ya tukio hilo pekee ambayo tab’an ni muhimu sana, pia ina mazingatio makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu ambao wanayafanyia utafiti na kuyafuatilia masuala ya jamii ya kimapinduzi. Lakini pia kuna uhakika mwingine mkubwa umejificha ndani ya tukio hilo ambapo kama uma na jamii ya Kiislamu itaziangalia kwa kina nukta za uhakika huo, basi itafanikiwa kupata njia bora na ya wazi ya maisha. Kimsingi ni kwamba kama tukio la Ghadir litachukuliwa na Waislamu wote – wawe Waislamu wa Kishia ambao wanalijua vyema tukio hilo katika upande wake wa uongozi, uimamu na Wilaya, au Waislamu wengine ambao pamoja na kwamba wanakubali kuwa tukio hilo lililotokea lakini hawaliangalii kwa sura ya uongozi, uimamu na Wilaya – kama wote hao leo hii watazitilia maanani na kuzizingatia sana zile nukta muhimu zilizojikita katika tukio la Ghadir, basi wataweza kuwaletea mafanikio mengi Waislamu wote duniani.

Miongoni mwa nukta hizo ni kwamba mosi huko kuteuliwa tu mtu mtukufu kama Imam Ali kuwa kiongozi wa Waislamu, pekee kuliweka wazi vigezo anavyopaswa kuwa navyo kiongozi wa Kiislamu. Katika tukio hilo Mtume Muhammad SAW aliwateulia Waislamu mtu wa kuwaongoza ambaye alikuwa amekamilika katika sifa na thamani zote za Kiislamu. Alikuwa ni mtu muumini, aliyekuwa na kiwango cha juu kabisa cha taqwa na ucha Mungu, mwenye kujitolea katika njia ya Uislamu, ambaye hakuwa na tamaa hata chembe na mambo ya kidunia, aliyepata uzoefu na kushinda mitihani katika nyanja zote: nyanja hatari, nyanja za elimu na maarifa, nyanja za kutoa hukumu na kadha wa kadhalika. Yaani hatua ya Bwana Mtume SAW ya kumtangaza Amirul Muminin Ali AS kuwa kiongozi; awe Imam na walii wa Waislamu; kunawafunza Waislamu wote wa kipindi kizima cha historia kwamba mtawala wa Kiislamu lazima awe mtu ambaye atakuwa amepambika na sifa hizo hata kama hazitakuwa na ukamilifu kama aliokuwa nao Imam Ali AS. Maana ya maneno hayo ni kwamba mtu ambaye hana sifa hizo katika jamii za Kiislamu, ambaye hana welewa wa Uislamu, ambaye hatendi mambo yake kwa mujibu wa Uislamu na asiyezingatia jihadi, kutoa na kujitolea katika njia ya Uislamu, ambaye hana huruma wala unyenyekevu kwa waja wa Mwenyezi Mungu na ambaye hakujipamba kwa sifa yoyote katika sifa hizo za Amirul Muminin Imam Ali AS, mtu huyo hana haki ya kuongoza jamii za Kiislamu. Hilo ndilo alilotaka kutufunza Bwana Mtume na sifa na vigezo hivyo ndivyo ambavyo mtukufu huyo aliwabainishia Waislamu. Kwa kweli hilo ni somo lisiloweza kusahaulika.

Nukta nyingine ambayo tunaweza kuipata katika tukio la Ghadir ni kuwa, Amirul Muminin Ali bin Abi Talib AS hata katika ile miaka michache aliyojaaliwa kutawala na kuongoza jamii ya Kiislamu, alionyesha kivitendo jambo linalopaswa kupewa kipaumbele na kiongozi wa nchi na jamii, nalo ni uadilifu wa Mwenyezi Mungu na wa Kiislamu. Yaani uadilifu; yaani kufanikisha lengo ambalo Qur’ani imelieleza kuwa ndiyo shabaha ya kutumwa Mitume na Manabii na kuteremshwa Vitabu na sheria za Mwenyezi Mungu. Qur’ani Tukufu inasema kuhusu jambo hilo kwamba:

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Ili wasimame watu katika uadilifu. al Hadidi (57:25)

Yaani uadilifu wa Mwenyezi Mungu usimame. Kwa hakika insafu na usawa kama ulivyoainishwa na Uislamu, ndiyo njia bora kabisa ya kudhamini na kuleta uadilifu na utangamano katika jamii. Kwa mtazamo wa Imam Ali bin Abi Talib AS, hilo ndilo jambo la kupewa kipaumbele cha kwanza katika uongozi.

Maana ya Wilaya katika Tukio la Ghadir

Katika tukio la Ghadir, Bwana Mtume Muhammad SAW alitekeleza moja ya majukumu yake makubwa kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu iliyokuja katika Qur’ani Tukufu kama aya inavyosema:

وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

…na kama hukufanya basi utakuwa hukufikisha ujumbe Wake. al Maida (5:67)

Naam suala la kuteuliwa Amirul Muminin Ali AS kuwa walii na khalifa wa Waislamu lilikuwa muhimu kiasi kwamba kama Bwana Mtume asingelilifanya basi ingelikuwa ni sawa na kuwa hakufikisha risala na ujumbe aliotumwa na Mwenyezi Mungu kuufikisha! Yamkini makusudio ya aya hiyo ni kwamba atakuwa hakufikisha risala na ujumbe aliotumwa kuufikisha kuhusu amri hiyo yenyewe ya kumtangaza Imam Ali AS kuwa khalifa baada yake, kwani Mwenyezi Mungu amemuamrisha atekeleze wajibu huo. Aidha yamkini makusudio yakawa ni ya juu zaidi ya hivyo, kwa maana ya kwamba angelikuwa hakufikisha risala na ujumbe wote aliotumwa na Mwenyezi Mungu akiwa Mtume Wake kwa walimwengu, yaani kazi yote aliyotumwa ingeliingia dosari na doa kama asingelimtangaza Imam Ali AS kuwa kiongozi wa Waislamu baada yake. Uko uwezekano kwamba hiyo ndiyo maana ya maneno hayo ya Mwenyezi Mungu. Yaani ingelikuwa ni kana kwamba asili ya ujumbe wenyewe wa Utume haikufikishwa kwa walimwengu! Na kama tutasema ni hivyo, basi umuhimu wa tukio la Ghadiri utakuwa mkubwa maradufu. Yaani suala la kuunda serikali, suala la Wilaya na utawala wa Kiislamu ni jambo ambalo limo katika matini asili ya dini na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad SAW na limepewa umuhimu mkubwa na tunaona jinsi Bwana Mtume alivyolitekeleza na kulifikisha mbele ya macho ya matabaka mbalimbali ya watu kwa hima na namna ambayo pengine hakuna wajibu wowote mwingine alioufikisha namna hiyo! Si Sala, si Zaka, si Funga na si Jihadi! Katika kuzifikisha kwa watu ibada na nguzo zote hizo za Mwenyezi Mungu, Bwana Mtume hakufanya kama alivyofanya katika upande wa Uimamu na utawala wa Waislamu. Yaani aliwakusanya watu wa matabaka tofauti, wa makabila mbalimbali na wa maeneo yote katika makutano ya njia za baina ya Makka na Madina kwa nia ya kufikisha amri hiyo ya Mwenyezi Mungu. Jambo hilo likaenea katika ulimwengu mzima wa Kiislamu ya kwamba <>

Maana ya Uimamu katika Ghadir

Uimamu ni kilele cha maana inayotakiwa ya kuongoza jamii mbele ya anuwai kwa akisami za tawala za kibinaadamu zilizojaa udhaifu, hawaa za nafsi, ushaufu na kupenda jaha. Uislamu umemwonyesha mwanaadamu nuskha na namna ya Uimamu unavyopaswa kuwa. Yaani kiongozi inabidi awe mtu ambaye moyo wake umejaa baraka za uongofu wa Mwenyezi Mungu na awe na utambuzi kamili wa masuala ya dini. Yaani aweze kuainisha njia na kuongoza sirati vizuri, na awe na nguvu na uwezo mkubwa wa kiutendaji. Qur’ani Tukufu inasema:

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

Ewe Yahya! Kishike Kitabu kwa nguvu… Surat Maryam (19:12)

Aidha kiongozi anapaswa kuwa mtu ambaye hatajali zaidi nafsi yake, matakwa yake na maisha yake binafsi, bali roho, maisha na mafanikio ya wengine ndiyo yawe na umuhimu zaidi kwake. Jambo hilo lilionyeshwa kivitendo na Amirul Muminin Ali bin Abi Talib AS katika kipindi cha chini ya miaka mitano ya utawala wake. Naam, mnashuhudia wenyewe jinsi Imam Ali AS alivyofanikiwa katika kipindi kifupi cha chini ya miaka mitano kuunda na kuendesha serikali ambayo imekuwa ni kigezo na ruwaza bora isiyosahaulika kwa mwanaadamu na licha kupita karne nyingi tangu wakati huo, lakini hadi leo hii utawala huo umebakia hai na unang’ara mithili ya mbaamwezi. Hayo ndiyo matunda ya somo, maana na tafsili ya kweli ya tukio la Ghadir.

Ghadir na Suala la Umoja wa Umma wa Kiislamu

Kadhia ya Ghadir nayo inaweza kuwa chanzo cha kuleta umoja na mshikamano kati ya Waislamu. Yamkini mtu akaona kitu hicho ni cha ajabu na hakiwezekani, lakini huo ndio ukweli wenyewe. Suala lenyewe la Ghadir ukiachilia mbali ule upande ambao Waislamu wa Kishia wanauhesabu kuwa ni itikadi yao – yaani kuteuliwa Amirul Muminin Ali AS kuwa mtawala wa Waislamu baada ya Bwana Mtume Muhammad SAW kama inavyosema wazi hadithi ya Ghadir – kuna kitu kingine kinaonekana wazi katika tukio hilo nalo ni suala lenyewe la Wilaya na utawala wa Kiislamu. Suala hili la utawala wa Kiislamu halihusiani na Mashia au na Masuni peke yao. Kama leo Waislamu duniani, na kama mataifa yote ya Kiislamu yatashikamana katika kalima moja na iwapo wote watakuwa na kaulimbiu moja ya kusimamisha Wilaya na utawala wa Kiislamu, basi wataweza kufika mbali ambako hadi leo hawajafika, na watafanikiwa kuvuuka kwa fakhari vigingi vingi vinavyoukabili umma wa Kiislamu. Aidha watamudu kutatua matatizo mengi ya nchi za Kiislamu ambayo hadi leo yamekuwa vigumu kutatuka.

Tanbihi

==============

[1] Ghadir Khum ni jina la eneo lililoko baina ya Makka na Madina na lilikuwa ni makutano ya mahujaji wote. Kutokana na kuweko dimbwi la maji katika eneo hilo yaliyokusanyika kutokana na mvua, eneo hilo lilipata umashuhuri wa jina hilo la Ghadir Khum. Wakati Mtume Muhammad SAW alipokuwa anarejea Madina kutokea Makka alikotekeleza ibada yake ya mwisho ya Hija aliwakusanya mahala hapo Waislamu wote waliohiji naye na kumtangaza Ali bin Abi Talib kuwa ni wasii, ndugu na mtu wa kushika nafasi yake baada ya yeye kufariki dunia na kwamba hiyo ilikuwa ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Maneno maarufu yasemayo: Kila mtu ambaye mimi ni walii na kiongozi wake, basi na huyu Ali ni kiongozi wake ni sehemu ya hotuba ndefu aliyoitoa Bwana Mtume Muhammad SAW katika tukio hilo la Ghadir na imethibitishwa na kutiliwa mkazo na Waislamu wote wa Kisuni na Kishia.

[2] Tangu mwanzoni mwa Mfunguo Pili mwaka wa 10 Hijria ambayo ilisadifiana na mwaka wa mwisho wa maisha ya duniani ya Mtume Muhammad SAW, mtukufu huyo aliwatangazia Waislamu wa maeneo yote na wa makabila yote ya Hijaz (Saudi Arabia ya hivi sasa) kwamba mwaka huo aliazimia kwenda kuhiji Hija yake ya mwisho pamoja na kufanya Umra. Waislamu wengi mno waliungana na Bwana Mtume katika ibada hiyo na hivyo huo ukahesabiwa kuwa mjumuiko mkubwa zaidi kuwahi kukusanyika pamoja Waislamu katika zama hizo. Hija hiyo ni maarufu kwa jina la Hijjatul Wadaa.

MAUAJI YA HUSSEIN,NANI WA KULAUMIWA? KWANINI YAKUMBUKWE?

Waislamu duniani wameendelea kuyakumbuka na kuyaenzi mapinduzi ya Imam Hussein kwa kuweka vikao mbalimbali katika misikiti na sehemu zingine, Maswali yamebaki kwa

sheikh ayub rashid

baadhi ya waislamu na hata wasiokuwa waislam wanajiuliza kwanini Hussein, na je nani wa Kulaumiwa ? na kwanini Mauaji hayo yakumbukwe?

Hujjatul Islamu, Sheikh Ayub Rashid anaandika haya yafutayo kujibu swali hilo hapo juu

Mauji ya Imam Hussein, nani wa kulaumiwa? Na kwa nini yakumbukwe?

Ilikuwa tarehe 7 Muharram 61 AH ipokuja amri ya kuzuia maji yasiwafikie watu ya kambi ya Imam Hussein na wenzake! Wao walikuwa katika ardhi ya Karbala.Walikaa hivyo bila ya maji kwa muda wa siku tatu!

Asubuhi ya tarehe 10 Muharram 61 AH ilikuja amri kupitia kwa mwanajeshi mwenye amri ya yote siku hiyo, huyo hakuwa mwingine bali Umar bin Saad, mtoto wa swahaba Saad bin Abi Waqqas. Huyu aliteuliwa na Ubeidullah bin Ziyaad, kuliwakilisha kundi la Yazid dhidi ya mjukuu wa Mtume (saw).Amri aliyopewa Umar bin Saad ni kumlazimisha Imam Hussein kutoa baia kwa Yazid, na kama akikataa basi auwawe! Yaani Imam Hussein mjukuu wa Mtume amuunge mkono Yazid kama kiongozi wake! Imam Hussein alikataa amri hiyo!

Wakati hayo yote yakiendelea, mwanajeshi mmoja aliyejuliakana kama Hur bin Yazid al Riyaahi alijikuta haamini aliyokuwa akiyasikia yakiamuliwa ya kumuua imam Hussein, mjukuu wa Mtume.Mazungumzo yakaanza ya pande mbili, kambi ya Umar bin Saad na ya Imam Hussein,hiyo ikiwa ni siku ya 10 Muharram, siku ijulikanayo kama Ashura, katika mwaka wa 61 wa Hijiriyyah.

Kambi ya Yazid ikiongozwa na Umar bin Saad ikimtaka Imam Hussein kutoa baia (Kiapo cha utii) kwa Yazid, na Imam Hussein alikataa ombi hilo kata kata! Kwa sababu kubwa kuwa Yazid hakuwa na sifa za kuwa kiongoz wa Waisilamu. Yazid alikuwa mtu fasiq (muovu)!

Ndipo ilipofika baada ya Adhuhuri ikaja amri ya kuanza vita! Mshale wa kwanza ukatupwa kutokea katika kambi ya Kina Yazid dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad (saww).

Mapigano

Kabla ya mapigano hayaja anza, yule mwanajeshi, Hur bin Yazid al Riyaahi, alipo ona kuwa wenzake wameazimia kumpiga vita Imam Hussein, na baada ya kuzungumza nao na kuona kuwa maamuzi yao ni ya kweli, aliamua kuikimbia kambi yake na kujiunga na kambi ya Imam Hussein. Rehema ya Allah iwe juu yake.

Mapigano yaka anza ya mtu mmoja mmoja, waka uana wengi wa pande mbili. Jeshi la Yazidi likiua kwa kuwa ni amri ya Yazid dhidi ya waliokosa kutoa baia, na la Imam Hussein likipigana na maadui wa mjukuu wa Mtume Muhammad (saw) kwa kujihami. Lakini kwa kuwa jeshi la Yazid lilikuwa kubwa mno kulinganisha na jeshi la wafuasi wa Imam Hussein, jeshi la watu 72 Au watu 100 na kidogo. Takriban watu wote wanaume waliokuwa wakimuhami Imam Hussein waliuliwa.

Mwisho wa Imam Hussein

Baada ya kubakia pekee yake, Imam Hussein alipigana kiume kujilinda na kujihami na maadui hao, lakini alizidiwa nguvu na majangili hao wengi.

Mwisho aliangushwa chini kwa kupigwa na mti wa chuma, na pia baada ya kupigwa na jiwe kubwa. Akiwa hapo chini aliomba maji ya kunywa, lakini, mjukuu wa Mtume (saw) hakupewa na badala yake akawa akipigwa mateke na kutukanwa matusi makubwa makubwa.

Mwisho Umar bin Saad akatoa amri; “Mmalizeni”!

Ndipo alipokuja Shimri bin Dhil Jaushan, kama wana historia wengi walivyo eleza. Shimri akiwa ameshika kisu kikubwa! Akashika ndevu za Imam Hussein, akaweka kisu hicho kwenye shingo ya mjukuu wa Mtume! Aka anza kukikata…mpaka akakitenganisha na mwili wake!

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun!

Kichwa cha Imam Hussein

Maharamia hao, laana ya Mola iwe juu yao! Wakakitundika kichwa cha mjukuu wa Mtume juu ya mkuki! Wakakata na vichwa vya wafuasi wengine wa Imam Hussein, wakavitundika kwenye mikuki! Wakachoma moto kambi ya Imam Hussein, wakawateka wanawake waliokuwemo humo! Akiwemo mjukuu wa Mtume, bibi Zainab binti Ali bin Abi Twalib, Wakawapeleka kwa liwali au gavana Ubeidullah bin Ziyaad, katika mji wa Kufa.

Ubeidullah bin Ziyaad

Gavana huyu wa Yazid aliyekuwa katika mji wa Kufa, katika nchi ya Iraq, alifurahi sana kukiona kichwa cha mjukuu wa Mtume kimekatwa na vichwa vingine vimepangwa pembeni na wanawake wametekwa nyara. Akatoa maneno mengi ya kashfa na matusi!

Mwisho, akaamua kichwa cha Imam Hussein na vingine vilivyokuwa hapo, pamoja na wanawake hao na mwanamume mmoja tu aliyesalimika kuuliwa siku hiyo, wapelekwe Shaam kwa Yazid bin Muawiya. Huyo aliyesalimika alikuwa ni Ali bin Hussein maarufu kama Imam Sajjad.

Safari ya Shaam ika anza kuelekea kwa Yazid, na hii ilikuwa ni safari ya shida na madhila makubwa kwa walioitwa mateka!

Shaam

Msafara huo wa mateka ulipofika Shaam, watu waliamuriwa wajipange kusherehekea kushindwa kwa wapinzani wa Yazid, amir wa waisilamu, kama alivyo itwa!

Pindi Yazidi alipopelekewa kichwa cha Imam Hussein, alichukua fimbo, akapiga piga mdomo wake, huku akisema “hiki ndicho kimdomo alichokuwa akikibusu Muhammad’!

Akasema maneno ya kufru, kuwa yote hayo ni kisasi cha kulipiza mauaji ya mababu zake waliouliwa katika vita vya Badr! Laiti wangelikuwa hai wangelishuhudia mapigo yake!

Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiuun!

Kwa nini kumlilia Hussein na sio Hassan?

Baadhi ya watu wameuliza kwa nini kumlilia Hussein na sio kumlilia ndugu yake Hassan au mashahidi wengine waliouliwa kabla yake?

Majibu

Kila mtu mwenye hisia za kibinadamu humlilia Hussein kwa namna alivyouliwa kinyama yeye pamoja na waliokuwa nao. Na kumlilia Hussein alianza babu yake, Mtume Muhammad (saw) kama ilivyokuja katika Hadith ya bibi Ummu Salama, mke wa Mtume (saw).

Na wafuasi wa Ahlulbayt huwalilia wote katika maimamu wao waliouliwa kishahidi na kwa dhulma. Huanza kwa kumlilia Mtume, kisha Ali bin Abi Twalib, kisha Hassan bin Ali na kisha Hussein na wale waliomfuatia miongoni mwa viongozi waliokuja baada yake.

Na hayo unaweza kuyashuhudia katika misikiti ya Mashia na katika kalenda zao ambazo huandika siku za maadhimisho ya kuzaliwa kwa maimamu wao na kuomboleza vifo vyao. Kwa hivyo si kweli kuwa wao humlilia Hussein peke yake!

Kwa nini ikawa msiba wa Imam Hussein umapewa siku nyingi zaidi?

Majibu

Ni kwa sababu ya kuelezea jinsi ya dhulma aliyofanyiwa mjukuu wa Mtume na wale waliodai kuwa wao ni watawala waadilifu wa Kiislamu. Na jinsi watawala hao walivyowalaghai watu na kuwadanganya kwa hila mbali mbali.

Na kuomboleza huku ni kueleza namna Umma ulivyokuwa umelala wakati huo mpaka ukaruhusu mjukuu wa Mtume auwawe kinyama, na kichwa chake kitundikwe katika mkuki na kipitishwe mitaani na watu kushangilia.

Na pia kuelezea namna Yazid, aliyekuwa ‘Amir al Muminin’, alivyokifanyia istihzai kichwa hicho kitukufu! Hayo yote hayatoshi kuomboleza kwa siku moja tu!

Sasa hivi msiba huu unaombolezwa kwa siku unazo ombolezwa ili kuwazindua watu kutoka katika ghafla waliyokuwemo ndani yake! Kwani kuna waisilamu wengi leo hata hawamjui Hussein alikuwa nani? Na Yazid alikuwa nani? Wala hawamjui muovu Ubeidullah bin Ziyad aliyetumwa na Yazid kusimamia mauaji ya mjukuu wa Mtume alikuwa ni mtu wa aina gani na aliamrisha maovu makubwa kiasi gani?

Historia ya kuuliwa Hussein mjukuu wa Mtume ni historia muhimu sana kujulikana leo, ili watu wasije kudanganyika na kuwafuata viongozi kama kina Yazid ambao hawakuwa na sifa ya kuongoza Umma wa Mtume Muhammad, swallallahu alaihi wa aalihi wa sallam.

Naamini hata haya tunayoyaelezea hapa wako watu wengi hawayajui!

Ya Allah tuonyeshe haki kuwa ni haki na uturuzuku kuifuata, na utonyeshe batwil kuwa ni batwil na utuwezeshe kuiepuka.

Imeandikwa na Hujjatul Islam,

Sheikh Ayub Rashid

 

 

Practicing Good Manners

Practicing Good Manners


The human soul is in need of developing educationally in order to become characterized by the best of morals and refrain from evil doings. This can be achieved by teaching ourselves the following points:

  1. Following in the footsteps and copying the examples of the Messenger of Allah, Muhammad [s], his infallible household (Ahlul Bayt) and the most righteous among his companions. Studying their biographies and considering all aspects of their virtuous behavior are essential ways of being led on the right path.
  2. Practice makes perfect and we should practice conducting ourselves with the best of morals, like truth, courage, generosity, mercy, benevolence and forgiveness. Whoever repeatedly does good deeds and behaves in a principled manner, such conduct will undoubtedly become habitual, whereas whoever commits misdeeds and ill-natured vices like hypocrisy, lying, deceiving …etc. will accept them to such an extent that they will not feel their abomination and the damage they cause.
  3. Avoiding people characterised by bad manners and not making them friends, because not mixing with such people removes the danger of being misled and should also discourage their unprincipled behaviour.
  4. We should also ask the forgiveness of Allah in case of committing sins or doing evil deeds and should regret and repent for such actions. This can be done through reprimanding ourselves and feeling that such action is bad and should not be repeated.

To Summarise

  1. Good manners surely indicate the goodness of the upright human soul while bad manners indicates that the soul of that man is evil and wicked. A good human soul is like a sweet flower from which fragrant perfume is emitted. Conversely one which is wicked can be likened to a poisonous smell that harms people.
  2. Allah bids us towards the best morals and will reward us accordingly on the Resurrection Day and also forbids us against bad morals for which He will duly punish us.
  3. Bad morals cause the destruction of society and the spread of corruption; he who has vices, his personality will be disliked and he will be liable to punishment, and people will avoid and humiliate him.
  4. The man with good morals is considered the foundation on which the structure of a sound Islamic society is built, and is among the causes of giving strength to Muslims.
  5. But if Muslim communities lose their good morals of justice, mercy and benevolence, they will be destroyed, and all the scientific progress and abundance of wealth can not prevent it. When moral principles are abandoned, the quality of life is disrupted and led astray. Thus we see war, gross injustice and rising crime spreading in immoral societies. Vices like lying, selfishness, greed, deceit and hypocrisy fester in the same way as germs destroy the human body.
  6. The onus is on all Muslims to ensure good morals which are preserved by way of self-education and practicing exemplary behavior.
Elijah J. Magnier

Middle East Politics

elbinawi

To interact with humanity & share ideas...

felicity114

felicity is the purpose of everybody

Ladakh Express

Ladakh's 1st political and cultural online journal.

Islamic Library

Shia Islamic PDFs - Now in Collaboration with ShiaTranslate.org!

zahraa Foundation

Fatima bint Muhammad is the Symbolization of Women's Power in Islam

mmubaraka1

A fine WordPress.com site

Pilgrim Center of Hope

Catholic Evangelization Ministry

World Shia Forum

Identity, Equality, Unity

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Bill Langill's Blog

Love is the Answer

Interrupting the Silence

An Episcopal Priest's Sermons, Prayers, and Reflections on Life, Becoming Human, and Discovering Our Divinity

Morgan L. Busse

In Darkness there is Light

YOGA

When unconscious became conscious this is Samadhi

Zoroastrians.net

Parsis, Iranis, Zarathushtis, All Under One Roof

Islamic Laws

Raising Awareness on Fiqh and the Ulema

Tech Cloud

Imagine | Innovate | Implement

Mujtaba Somji

Islamic sayings

%d bloggers like this: